Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności


Pozostałe aktualności

30 czerwca 2016

21 medali naszych lekkoatletów na MP seniorów w lekkiej atletyce

26 czerwca br w Bydgoszczy za­koń­czy­ły się trwa­jące trzy dni 92. Mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w lek­kiej at­le­tyce. Za­wo­dnicy z klubów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­byli na nich 21 me­dali — 11 zło­tych, 3 sre­brne i 7 brą­zo­wych. Zło­te me­da­le wy­wal­czy­li: Klau­dia Kar­dasz (KS Po­dl­sie Bia­ły­stok) w pchnię­ciu kulą, Maria An­drej­czyk (LUKS Hań­cza Su­wałki) w rzu­cie oszcze­pem, Jo­anna Wi­śnie­wska (LKS Pol­ko­wice) w rzucie dyskiem, Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) w rzu­cie młotem, Ka­mi­la Lić­win­ko (KS Podlasie Białystok) w skoku wzwyż, Ka­ro­lina Ko­łe­czek (MUKS Wisla Ju­nior San­do­mierz) w biegu na 100 m ppł, Da­mian Czy­kier (KS Po­dla­sie Bia­ły­stok) w biegu na 110 ppł., Tomasz Jaszczuk (WLKS Nowe Iganie) w skoku w dal i Katarzyna Kowalska (LKS Vectra Włocławek) w biegu na 5000 m i w biegu na 3000 m przez przeszkody oraz sztafeta KS Podlasie Białystok 4x100 (Czykier, Nabiałek, Kamiński, Kryński). 10 sportowców z naszych klubów pojedzie na ME do Amsterdamu (6-10 lipca). Lista na końcu tekstu.

30 czerwca 2016

16 medali na Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym dla zawodników z klubów Zrzeszenia oraz 10 dla wychowanków LZS

W Świdnicy 26 czerwca za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet i mężczyzn. O me­dale wal­czono w je­ździe in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ścigu ze star­tu wspól­nego, ka­te­go­rii ju­nio­rów, mło­dzie­żow­ców i se­nio­rów, czyli elity. Za­wo­dni­cy i za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów naj­le­piej spi­sa­li się w ka­te­go­riach ju­nior­skich zdo­by­wa­jąc 11 me­dali na 12 mo­żli­wych do zdo­by­cia. 5 me­dali wy­wal­czy­ły ko­biety w ka­te­gorii U-23. W kategoriach seniorskich medale zdobywali wychowankowie naszych klubów, dziś reprezentujący barwy zawodowych drużyn. I tak swój pierwszy tytuł mistrza Polski w wyścigu ze startu wspólnego zdobył Rafał Majka, wychowanek WLKS Krakus (obecnie Tinkoff), mistrzynią w elicie i U-23 została Katarzyna Niewiadoma, również wychowanka tego klubu (dziś Rabobank Liv Woman Cycling Team). Reszta wyników poniżej.

30 czerwca 2016

Beata Kośla i Dominika Szynkowska brązowymi medalistkami ME w zapasach juniorów

W dniach od 21 do 26 czer­wca w Ru­munii (Buk­areszt) od­by­wały się Mi­strzo­stwa Eu­ropy ju­nio­rów w za­pa­sach. O me­dale wal­czyły ko­biety oraz mę­żczyźni w stylu wol­nym i kla­sycz­nym. Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski wy­sta­wiła 8 za­wod­ni­czek, 8 za­paś­ników w stylu wol­nym i 7 w kla­sycz­nym. Nasze Zrze­sze­nie re­pre­zen­tował 1 za­wo­dnik w stylu kla­sycz­nym, 4 w stylu wol­nym i 4 za­paś­niczki. Beata Kośla z ULKS Suples Kra­śnik w ka­te­gorii 44 kg po­ko­nała w walce o brą­zowy me­dal za­wo­dni­czkę z Węgier, jej ko­le­żan­ka klu­bowa Do­mi­nika Szyn­kow­ska wal­cząca w ka­te­gorii 48 kg wal­kę o brąz wy­gra­ła z Austria­czką. 5 miej­sce za­jęła Ali­cja Czy­żo­wicz w LKS Orzeł Na­my­słów w kat. 51 kg, 5 był też Pa­tryk Ołenczyn z LKS Dąb Brze­źnica w kat. 60 kg w stylu wolnym.

30 czerwca 2016

Adrian Zieliński oficjalnie wicemistrzem świata za rok 2015

Adrian Zieliński wice­mi­strzem świa­ta z Houston w kat. 94 kg. Mię­dzy­na­ro­dowa Fe­de­ra­cja Po­dno­sze­nia Cię­ża­rów (IWF) ofi­cjal­nie po­in­for­mo­wała o ko­rek­cie re­zul­ta­tów MŚ 2015 w tej ka­te­gorii. Z je­de­nas­tego na szóste, awan­so­wał też jego mło­dszy brat — To­masz. W ubie­głym roku obaj bra­cia re­pre­zen­to­wali je­szcze barwy Tar­pana Mro­cza. Pod­czas ubie­gło­rocz­nych mi­strzostw świa­ta w Houston agenci ame­ry­kań­skiej Ko­misji An­ty­do­pin­go­wej prze­ba­dali na obec­ność w or­ga­niz­mach nie­doz­wo­lo­nych środ­ków, ponad 200 za­wod­niczek i za­wod­ników W 24 przy­pad­kach dały one wynik po­zy­tyw­ny! W ka­te­gorii braci Zie­liń­skich było aż 5 nie­ucz­ciwych rywali!

24 czerwca 2016

XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno — Rio 2016 zakończone

XV Igrzyska Olimpijskie Spor­tow­ców Wiej­skich Cheł­mno — Rio 2016 trwały trzy dni — od 17 do 19 czer­wca. Przez trzy dni około 2000 spor­tow­ców z ca­łego wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go to­czyło zma­ga­nia o me­da­le w 20 dy­scy­pli­nach spor­to­wych. W kla­sy­fi­ka­cji gmin zwy­cię­żył Do­brcz, przed Je­że­wem i Ro­góź­nem, w kwa­li­fi­ka­cji po­wia­tów Byd­goszcz przed Sę­pól­nem Kra­jeń­skim i Świe­ciem, w kla­sy­fi­kacji miast i miasto-gmin Ko­ro­nowo przed Sę­pólnem Kra­jeń­skim i Cheł­mnem. Pod­czas zam­knię­cia im­prezy na sta­dio­nie wrę­czono ostat­nie me­dale i pu­chary. Poza tym, tra­dy­cyj­nie już, zo­stała prze­ka­zana fla­ga go­spo­da­rzowi ko­lej­nej olim­pia­dy Sę­pólno Kra­jeń­skie — Tokio 2020. Głó­wnym or­ga­ni­za­to­rem im­prezy było Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pracy

Urzędu Miasta w Chełmnie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenie LZS.

24 czerwca 2016

Jakub Soliński wygrał 60. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko — Ukraińskiej

W Zamościu 19 czerwca br za­koń­czył się 60. Ju­bi­le­u­szo­wy Wyścig Przy­ja­źni Pol­sko­-Ukra­iń­skiej im. W. Sko­penki. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej oraz w kla­sy­fi­ka­cji pun­kto­wej zwy­cię­żył ko­larz Po­goni Mo­sto­sta­lu Pu­ławy, Ja­kub So­liń­ski. W wy­ścigu uczes­tni­czyli ko­la­rze do lat 23, wy­star­to­wało 64 za­wo­dni­ków z ośmiu ukra­iń­skich i pię­ciu pol­skich ze­spo­łów. Te­go­ro­czna im­pre­za skła­dała się z sze­ściu etapów. Pier­wsze dwa od­były się na Ukra­inie, na­to­miast czte­ry ko­lejne w Pol­sce. Wy­ścig miał emo­cjo­nu­jący prze­bieg do sa­mego końca, gdyż sza­nse na koń­cowe zwy­cię­stwo mia­ło rów­nież kilku innych kolarzy.

Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Ukrainy — Konstantyn AshurovPavlo Bondarenko. W klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze miejsca zajęły teamy z Ukrainy, czwarte wywalczyli kolarze KS Pogoń Mostostal Puławy I.

24 czerwca 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym młodzików i juniorów młodszych — Turawa

Jak co roku, na początku czerwca (4-5) w oko­li­cach Tu­ra­wy od­bywa się Me­mo­riał im. Jo­achima Ha­lup­czoka, w któ­rym ści­gają się mło­dzicy, ju­nio­rzy młodsi i ju­nio­rzy — ko­bie­ty i mę­żczy­źni. Jest on także w czę­ści Mi­strzo­stwami Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i ju­nio­rów młod­szych. Mi­strzem Zrze­sze­nia LZS w kat. mło­dzik w je­ździe na czas zo­stał Adam Wo­źniak KS Spo­łem Łódź a ze star­tu wspól­nego jego ko­lega klu­bowy Bar­tosz Rut­kow­ski. Wśród ju­nio­rów młod­szych trium­fo­wali — w jeź­dzie na czas Wi­ktor Ri­chter UKS Ko­źmi­nia­nka Ko­źmi­nek a ze star­tu wspól­nego je­go ko­lega klu­bowy Ma­te­usz Ja­ku­basz. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, Opol­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy LKS Zie­mia Opol­ska i lo­kal­nych sa­mo­rzą­dów w Chrzą­sto­wi­cach, Ozimku i Tu­ra­wie. Im­pre­za otrzy­mał dofinansowanie z MSiT.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam