Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

22 stycznia 2015

10 zawodników z naszych klubów wystartuje
w EYOF 2015

Ka­rol Tu­rekKa­ro­li­na Król (o­bo­je UKN Me­la­fir Czar­ny Bór) — bia­th­lon, Do­mi­nik Ka­ste­lik (S­S-R LZS So­kół Szczyrk) i Bar­tosz Czyż (KS Wi­sła w Wi­śle) — sko­ki nar­ciar­skie, Pa­weł Twar­doszMa­te­usz Dyrcz (o­baj PKS Olim­pij­czyk Gi­lo­wi­ce), Kac­per Ko­nior (LKS Klim­czok By­stra) — kom­bi­na­cja nor­we­ska, Ju­sty­na Pra­dziad (LKS Po­ro­niec Po­ro­nin), Klau­dia Ko­ło­dziej (LKS Wi­tów Msza­na Dol­na), Ma­te­usz Ha­ra­tyk (NKS Trój­wieś Be­skidz­ka) — bie­gi nar­ciar­skie — zna­leź­li się w re­pre­zen­ta­cji Pol­ski na XII Zi­mo­wy Olim­pij­ski Fe­sti­wal Mło­dzie­ży Eu­ro­py EYOF 2015. Fe­sti­wal od­bę­dzie się w dniach 25-30 stycz­nia br. w au­striac­kim Vo­rarl­ber­gu oraz w Liech­ten­ste­inie. W im­pre­zie, któ­ra zgro­ma­dzi na star­cie ok. 1.600 za­wod­ni­ków w wie­ku 14-18 lat z nie­mal wszyst­kich państw Sta­re­go Kon­ty­nen­tu wy­star­tu­je 39-o­so­bo­wa re­pre­zen­ta­cja na­sze­go kra­ju. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w: łyż­wiar­stwie figu­ro­wym, bia­th­lo­nie, nar­ciar­stwie al­pej­skim, sko­kach nar­ciar­skich, bie­gach nar­ciar­skich, kom­bi­na­cji nor­we­skiej oraz snow­bo­ar­dzie (za­brak­nie ich tyl­ko w tur­nie­ju ho­ke­jo­wym).

22 stycznia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
w kolarstwie przełajowym — Koźminek 2015

Jako pierw­si w tym roku (jak zwy­kle) o ty­tu­ły mi­strzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS wal­czy­li ko­la­rze prze­ła­jo­wi. Mi­strzo­stwa od­by­ły się 17 stycz­nia w Koź­min­ku (La­sek Brze­zin­ka). Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ka­li­szu, Urząd Gmi­ny Koź­mi­nek, UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek i Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski w Ka­li­szu. Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior, or­lik (ko­bie­ty i męż­czyź­ni). Ju­nio­rzy młod­si wal­czy­li o Na­ra­mien­nik Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Od­by­ły się tak­że wy­ści­gi dzie­ci (kla­sy 1-3 i 4-6) i ma­ster­sów. W su­mie star­to­wa­ło pra­wie 200 za­wod­ni­ków. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą (skla­sy­fiko­wa­no 23 klu­by) wy­grał UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, przed MLKS Basz­ta By­tów i LKK War­mia Bi­sku­piec, wo­je­wódz­ką (skla­sy­fiko­wa­no 10 wo­je­wództw) wiel­ko­pol­skie przed lu­bu­skim i po­mor­skim.

Na­stęp­ne­go dnia (18 stycz­nia) od­był się ostat­ni wy­ścig z cy­klu Pu­cha­ru Pol­ski, tym sa­mym se­zon kra­jo­wy w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym zo­stał za­koń­czo­ny.

22 stycznia 2015

Sylwia Oleśkiewicz i Piotr Kudłaszyk wygrali
XXIV edycję Challenge „Złotej Sztangi”

Pol­ski Zwią­zek Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów przed­sta­wił osta­tecz­ną punk­ta­cję XXIV edy­cji Chal­len­ge „Zło­tej Sztan­gi” za 2014 rok. Na pierw­szych miej­scach upla­so­wa­ły się na­dzie­je pol­skich cię­ża­rów! Wśród ko­biet — Syl­wia Oleś­kie­wicz (LKS Ome­ga Klesz­czów), wśród męż­czyzn — Piotr Ku­dła­szyk (LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl). Chal­len­ge pro­wa­dzo­ny jest przez por­tal in­ter­ne­to­wy „pol­ska­-sz­tan­ga”, re­dak­cję ka­to­wic­kie­go „Spor­tu” i PZPC, a uwzględ­nia się w nim wy­ni­ki uzy­ska­ne przez pol­skich za­wod­ni­ków na naj­waż­niej­szych za­wo­dach kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych.

22 stycznia 2015

Kamil Stoch Sportowcem Roku 2014

Dwu­krot­ny mistrz olim­pij­ski w sko­kach nar­ciar­skich Ka­mil Stoch, wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­niec Po­ro­nin (o­bec­nie za­wod­nik no­we­go klu­bu, któ­re­go jest za­ło­ży­cie­lem KS Eve­-ne­ment Za­ko­pa­ne) zo­stał wy­bra­ny naj­lep­szym spor­tow­cem 2014 roku. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zło się dwóch za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia — na 5. miej­scu upla­so­wał się Zbi­gniew Bród­ka (UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce), mistrz olim­pij­ski z So­czi w bie­gu na 1500 m (łyż­wiar­stwo szyb­kie) a na 10. Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość), lek­ko­atle­ta spe­cja­li­zu­ją­cy się w rzu­cie mło­tem, wi­ce­mistrz Eu­ro­py oraz dwóch ko­lej­nych wy­cho­wan­ków LZS — na 3. miej­scu Mi­chał Kwiat­kow­ski (nieg­dyś UKS Żak Gro­no­wo i TKK Pa­cy­fic To­ruń), pierw­szy pol­ski za­wo­do­wy mistrz świa­ta w ko­lar­stwie i Ra­fał Maj­ka (WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce), jako pierw­szy pol­ski ko­larz wy­grał kla­sy­fika­cję gór­ską wy­ści­gu Tour de Fran­ce.

22 stycznia 2015

9 medali zdobyli na Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS

W dniach 10-11 stycz­nia w By­to­wie, nad je­zio­rem Je­leń, od­by­ły się 78. Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym eli­ty, or­li­ków i ju­nio­rów. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te me­da­le — Bar­tosz Mi­kler (M­LUKS Vic­to­ria Ja­ro­cin) w wy­ści­gu or­li­ków, Olga Wa­siuk (MG LKS Błę­kit­ni Pau­la Trans) w wy­ści­gu se­nio­rek, Mar­ta Tu­ro­boś (In­te­gral Col­lec­tions Sław­no) w ka­te­go­rii or­li­czek i Szy­mon Saj­nok (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w wy­ści­gu ju­nio­rów; 2 srebr­ne — Anna Tom­czyń­ska (UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek) i Mar­ce­li Bo­gu­sław­ski (In­te­gral Col­lec­tions Sław­no) w wy­ści­gu ju­nio­rów oraz 3 brą­zo­we me­da­le — We­ro­ni­ka Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w ka­te­go­rii or­li­czek, Pa­try­cja Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w ka­te­go­rii ju­nio­rek i Da­wid Jona (GK Gli­wi­ce Bike Ate­lier) w tej sa­mej ka­te­go­rii.

GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy zo­sta­ła klu­bo­wym wi­ce­mi­strzem kra­ju, a trze­cie miej­sce za­jął UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek (star­to­wa­ło 40 klu­bów).

22 stycznia 2015

Ewa Pajor zawodniczką VfL Wolfsburg

Naj­bar­dziej uta­len­to­wa­na pol­ska pił­kar­ka, Ewa Pa­jor (Me­dyk Ko­nin), od lata ma być za­wod­nicz­ką jed­ne­go z naj­lep­szych klu­bów świa­ta, VfL Wol­fs­burg. O Ewie Pa­jor zro­bi­ło się gło­śno, gdy w 2013 roku po­pro­wa­dzi­ła re­pre­zen­ta­cję Pol­ski U-17 do mi­strzo­stwa Eu­ro­py. Zo­sta­ła wte­dy też wy­bra­na naj­lep­szą pił­kar­ką mło­de­go po­ko­le­nia na Sta­rym Kon­ty­nen­cie. Za­czę­to o niej mó­wić Mes­si w spód­ni­cy.

2 stycznia 2015

Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS ma swoją stronę internetową

Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że ko­lej­ne na­sze wo­je­wódz­kie zrze­sze­nie utwo­rzy­ło swo­ją stro­nę in­ter­ne­to­wą. Ży­czy­my „ad­mi­no­wi” szyb­kie­go jej za­peł­nie­nia sa­my­mi do­bry­mi in­for­ma­cja­mi, któ­re bę­dzie­my mo­gli pu­bli­ko­wać tak­że na stro­nie „kra­jów­ki”. Ad­res stro­ny: www.lzs.slask.pl

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam