Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności


Pozostałe aktualności

4 luty 2016

Fundacja V4SPORT i Krajowe Zrzeszenie LZS zapraszają na szkolenie „Organizacja sportowa — wczoraj i dziś”

Fundacja V4SPORT i Krajowe Zrzeszenie LZS zapraszają na szkolenie „Organizacja sportowa — wczoraj i dziś”, które odbędzie się w dniach 7-12.03.2016 w Warszawie. Zgłoszenia przyjmowane są do 21 lutego br. Otaczający nas świat nieustannie się zmienia. Ta dynamika zmian przybrała na sile wraz z niezwykle szybkim rozwojem nowych technologii. Trudno jest pozostać obojętnym na te zmiany jeżeli dotyczą nas samych, czy też organizacji w których działamy. Rzeczywistość w jakiej żyliśmy niekiedy przez wiele lat, przeszła już do historii. Wierzymy, że aby przetrwać i dalej się rozwijać, także i nasze organizacje sportowe powinny podjąć próbę wykorzystania zachodzących zmian na swój własny użytek. Wykładowcy postarają się odpowiedzieć na następujące pytania: Jak zdywersyfikować Wasze budżety? Jak odpowiedzieć na zapotrzebowanie społeczności lokalnej? Czy sponsoring na niwie lokalnej w ogóle jest możliwy a jeżeli tak, to jak ugryźć ten temat? Jak zbudować dobry wizerunek organizacji pozwalający np. na realizację projektów crowdfundingowych? Czy też wreszcie jak pozyskać nowych klientów/członków Waszych organizacji i klubów, w tym dziewczynki i kobiety?

Pełna informacja o programie szkolenia w menu „Regulaminy”, tam też zamieszczamy ankietę zgłoszeniową.

19 stycznia 2016

Sylwia Oleśkiewicz i Patryk Bęben laureatami Challenge „Złotej Sztangi”

W jubileuszowej 25. edycji Challenge „Złotej Sztangi” za sezon 2015 wśród kobiet zwyciężyła Sylwia Oleśkiewicz (LKS Omega Kleszczów), wśród mężczyzn — Patryk Bęben (CLKS Mazovia Ciechanów. Górą więc młodzież! Sylwia to aktualna mistrzyni Europy do lat 17 w kat. 44 kg, Patryk też miał udany sezon — znakomicie startował w ME do lat 15 w Landskronie, w kat. 77 kg. Został mistrzem Europy, poprawiając przy okazji rekordy Starego Kontynentu, w kat. 69 kg był szósty na MŚ w Limie.

19 stycznia 2016

Bracia Zielińscy zmienili barwy klubowe

Od no­we­go roku bra­cia Adrian i To­masz Zie­liń­ski nie są już za­wod­ni­ka­mi LZS-owskiego klu­bu Tar­pan Mro­cza. 7 sty­cznia 2016 r., w Ga­lerii Spor­tu Byd­gos­kie­go od­by­ła się pre­zen­tac­ja braci jako no­wych sztan­gis­tów Za­wi­szy Byd­goszcz. W nowym klu­bie będą włą­czeni do Woj­sko­wego Zes­po­łu Spor­to­we­go.

19 stycznia 2016

Iwona Lewandowska ambasadorką Fundacji Sportowcy Dzieciom

Iwo­na Le­wan­dow­ska (LKS Vectra Wło­cła­wek), woj­sko­wa mis­trzy­ni świa­ta w ma­ra­to­nie i re­kor­dzis­tka Pol­ski na 20 km, wy­róż­nio­na zo­sta­ła ty­tu­łem Am­ba­sa­do­ra Fun­da­cji Spor­tow­cy Dzie­ciom. Za­wod­nicz­ka do­łą­czy­ła tym samym do do­bo­ro­we­go gro­na am­ba­sa­do­rów Fun­da­cji sku­pia­ją­ce­go przed­sta­wi­cie­li róż­nych spor­tów, m.in. sko­czka nar­ciar­skie­go Ka­mi­la Stocha, lek­ko­at­le­tę Ada­ma Kszczo­ta, pan­cze­nis­tkę Luizę Złot­kow­ską, siat­kar­kę Iza­be­lę Beł­cik, te­ni­sis­tę Je­rze­go Ja­no­wi­cza.

19 stycznia 2016

Mistrzostwa Polski w Kolarstwie Przełajowym — 14 medali dla naszych zawodników

W dniach 9-10 sty­cznia w Lu­bli­nie na te­re­nie Par­ku Lu­do­we­go ro­ze­gra­no 79. Mis­trzos­twa Pol­ski w Ko­lar­stwie Prze­ła­jo­wym ko­biet i mę­żczyzn. O ty­tuły wal­czy­li za­wod­n­icy w ka­te­go­riach od ju­nio­ra młod­sze­go po mastersa. Mło­dzi­cy i mło­dzicz­ki ści­gali się o Na­ra­mien­nik i Pu­char Pre­ze­sa PZKol. Ko­la­rze z na­szych klu­bów zdo­byli 14 me­da­li — 5 zło­tych, 4 sre­brne i 5 brą­zo­wych. Ty­tuł mis­trzy­ni Pol­ski w elicie ko­biet zdo­była Olga Wasiuk (MGLKS Błę­kit­ni Ko­zie­gło­wy), nie­po­ko­na­na na pol­skich tra­sach. Bę­dzie re­pre­zen­to­wać nas na MŚ w Belgii.

19 stycznia 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Przełajowym

16 sty­cznia w Tar­nowie na te­re­nie Ge­mini Park Tar­nów i Dirt Park osie­dle Legio­nów od­były się Mis­trzos­twa Krajo­wego Zrze­szenia LZS w Kolar­stwie Przeła­jowym. O medale i tytuły mis­trzow­skie wal­czyli junio­rzy młodsi, junio­rzy i orlicy, ko­biety i mężczyźni. Mło­dzicy i mło­dzi­czki walczyli o Nara­mien­nik Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS. Star­to­wało ponad 60 za­wod­ni­ków z 8 wo­je­wództw — kla­sy­fi­kację klu­bową wy­grał UKS Koź­mi­nian­ka Koź­minek, a wo­je­wódz­ką Mało­pol­ska.

19 stycznia 2016

GOSRiT Luzino zaprasza na Otwarty Turniej Halowej Piłki Nożnej Kobiet o tytuł Mistrza Kaszub

W pierw­szy weekend mar­ca 5/6.03.16 na Hali Wi­do­wis­ko­wo-Spor­to­wej GOSRiT w Lu­zi­nie od­bę­dzie się już po raz siód­my Ot­war­ty Tur­niej Ha­lo­wej Pił­ki Noż­nej Ko­biet o ty­tuł Mis­trza Ka­szub. Udział w za­wo­dach oprócz gos­po­da­rzy, II li­go­wych pił­ka­rek GOSRiT, pot­wier­dzi­ły już m in. dwie dru­żyny z Rosji.

5 mar­ca ry­wa­li­zo­wać bę­dą dru­ży­ny w ka­te­gorii U-16, a nas­tęp­nego dnia w ka­te­go­rii open.

In­for­ma­cji udzie­la tre­ner Syl­wes­ter Pią­tek tel.: 513 151 137 oraz gosrit.luzino@pomorski-zpn.pl

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam