Jubileusz PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

15 grudnia 2014

Dobre miejsca naszych zawodników na ME w biegach przełajowych

Na Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w bie­gach prze­ła­jo­wych, któ­re od­by­ły się 14 grud­nia w Sam­ko­wie (Buł­ga­ria) star­to­wa­ło 15 re­pre­zen­tan­tów Pol­ski, w tym 4 bie­gacz­ki i 4 bie­ga­czy z na­szych klu­bów. Naj­le­piej spi­sa­ła się w bie­gu se­nior­skim mi­strzy­ni Po­la­ki Iwo­na Le­wan­dow­ska (LKS Vec­tra Wło­cła­wek) pod­opiecz­na tre­ne­ra Mar­ka Ja­ku­bow­skie­go, któ­ra za­ję­ła 8. miej­sce, 14. by­ła jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska. Na­sza ju­nior­ka We­ro­ni­ka Py­zik (Znicz Bił­go­raj) za­ję­ła 10. miej­sce. Le­wan­dow­ska i Py­zik zo­sta­ły wy­bra­ne przez Eu­ro­pe­an Ath­le­tics do re­pre­zen­ta­cji Sta­re­go Kon­ty­nen­tu na mecz w bie­gach prze­ła­jo­wych Wiel­ka Bry­ta­nia — USA — Eu­ro­pa, któ­ry od­bę­dzie się 10 stycz­nia w Edyn­bur­gu.

15 grudnia 2014

Dwa rekordy świata 104-letniego Stanisława Kowalskiego ze Świdnicy

13 grud­nia na Dru­ży­no­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski We­te­ra­nów w lek­ko­atle­ty­ce w To­ru­niu, pan Sta­ni­sław Ko­wal­ski, 104-let­ni świd­ni­cza­nin spi­sał się fan­ta­stycz­nie po­bi­ja­jąc dwa re­kor­dy świa­ta (na 60 m i w pchnię­ciu ku­lą) w ka­te­go­rii za­wod­ni­ków po­wy­żej 100 lat. Za­wod­nik re­pre­zen­to­wał bar­wy GLK­S-u Świd­ni­ca, po­dob­nie jak jego tre­ner Zyg­munt Wor­sa.

15 grudnia 2014

Podsumowanie XV Dolnośląskich Igrzysk LZS Mieszkańców Wsi i Miast

10 grud­nia 2014 roku w pięk­nej, no­wej hali spor­to­wej Re­gio­nal­ne­go Cen­trum Spor­to­we­go w Lu­bi­nie od­by­ło się uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie XV Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS Miesz­kań­ców Wsi i Miast. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czy­li sta­ro­sto­wie, bur­mi­strzo­wie, wój­to­wie z te­re­nu Dol­ne­go Ślą­ska, dzia­ła­cze i or­ga­ni­za­to­rzy spor­tu LZS. Urząd Mar­szał­kow­ski re­pre­zen­to­wał dy­rek­tor Wy­dzia­łu Spor­tu Mar­cin Przy­chod­ny. W trak­cie pod­su­mo­wa­nia wrę­czo­no pu­cha­ry dla pięt­na­stu naj­lep­szych gmin oraz po­wia­tów, a tak­że uho­no­ro­wa­no lu­dzi, dzię­ki któ­rym Igrzy­ska się od­by­wa­ją. Ry­wa­li­za­cję gmin wy­gra­ła Śro­da Ślą­ska a po­wia­tów Lu­bin.

15 grudnia 2014

Drużynowy Puchar Polski Kobiet w podnoszeniu ciężarów trafił do WLKS Siedlec Nowe Iganie

6 grud­nia w Do­bry­szy­cach, z udzia­łem 7 ze­spo­łów (w tym sze­ściu klu­bów Zrze­sze­nia LZS) ro­ze­gra­ny zo­stał Dru­ży­no­wy Pu­char Pol­ski Ko­biet. Pierw­szy­mi trium­fa­tor­ka­mi zo­sta­ły za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie uzy­sku­jąc 1001,4 pkt. Zwy­cięż­czy­nie wy­stą­pi­ły w skła­dzie: Wio­le­ta Ja­strzęb­ska, Aga­ta Rok, Kin­ga MrózKa­ta­rzy­na Li­sew­ska. Dru­gie miej­sce wy­wal­czy­ły za­wod­nicz­ki CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów — 918,4 pkt. a trze­cie go­spo­darz tur­nie­ju — LKS Do­bry­szy­ce — 885,4 pkt.

11 grudnia 2014

Konferencja Szkoleniowa
Krajowego Zrzeszenia LZS

W dniach 12-13 grud­nia w War­sza­wie (Cen­trum Olim­pij­skie PKOl) od­bę­dzie się Kon­fe­ren­cja Szko­le­nio­we Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS „Ak­tyw­ność osób star­szych, wal­ka z nad­wa­gą — po­trze­by a rze­czy­wi­stość”. Na­szym part­ne­rem przy jej or­ga­ni­za­cji jest Eu­ro­pej­skie Sto­wa­rzy­sze­nie Pro­mo­cji Ak­tyw­no­ści Ru­cho­wej 50+. W dru­gim dniu od­bę­dzie się tak­że „Pod­su­mo­wa­nie współ­za­wod­nic­twa w spo­rcie mło­dzie­żo­wym klu­bów Zrze­sze­nia LZS za 2014 r.”. Pod­czas kon­fe­ren­cji bę­dzie­my szu­kać od­po­wie­dzi na na­stę­pu­ją­ce py­ta­nia: Jak prze­ko­nać oso­by star­sze do ma­sze­ro­wa­nia, bie­ga­nia, jaz­dy na ro­we­rze, gim­na­sty­ki czy pły­wa­nia? Ja­ką ro­lę mo­że w za­chę­ca­niu do upra­wia­nia re­kre­acji peł­nić or­ga­ni­za­cja spor­to­wa? Jak za­chę­cić oso­by star­sze do wo­lon­ta­ria­tu spor­to­we­go? Jej uczest­ni­cy jako pierw­si do­sta­ną wy­da­ną przez KZ LZS pu­bli­ka­cję „Ak­tyw­ność dla Zdro­wia — Pro­sty lek”, skła­da­ją­cą się z po­rad­ni­ka i ze­sta­wu ćwi­czeń dla se­nio­rów. Mo­gą z niej ko­rzy­stać in­struk­to­rzy, ani­ma­to­rzy spor­tu ale rów­nież każ­dy kto chce „do­da­wać ży­cie do lat, nie tyl­ko lata do ży­cia”. Pod tek­stem film z re­ali­za­cji pro­jek­ty „Ak­tyw­ny Se­nior LZS”.

4 grudnia 2014

Jarosław Samoraj mistrzem świata juniorów z Kazania! Był 2., ale dostanie złoto!

Na oficjal­nej stro­nie IWF 1 grud­nia br. uka­za­ła się in­for­ma­cja, że Ja­ro­sław Sa­mo­raj (CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) w wy­ni­ku dys­kwa­li­fika­cji in­ne­go sztan­gi­stów zo­stał mi­strzem świa­ta ju­nio­rów w pod­no­sze­niu cię­ża­rów w kat. 105 kg. Za­wo­dy w ro­syj­skim Ka­za­niu by­ły roz­gry­wa­ne w dniach 20-28 czerw­ca 2014.

4 grudnia 2014

Portal „Polsat Sport” pisze o klubach LZS z Czarnego Boru

Na jed­nym z naj­więk­szych por­ta­li spor­to­wych pol­sat­sport.pl uka­zał się 2 grud­nia ar­ty­kuł pt.„Mi­strzo­wie z Czar­ne­go Boru”. Po­le­ca­my go, gdyż rzad­ko w pra­sie ko­mer­cyj­nej i na du­żych por­ta­lach pi­sze się o suk­ce­sach ma­łych klu­bów w ma­łych miej­sco­wo­ściach skąd czę­sto po­cho­dzi wie­lu zna­ko­mi­tych za­wod­ni­ków. W Czar­nym Bo­rze, ma­łej gmi­nie (li­czy 6 wsi i 4800 miesz­kań­ców) na Dol­nym Ślą­sku dzia­ła­ją dwa klu­bu na­sze­go Zrze­sze­nie ULZKS He­ros Czar­ny Bór (za­pa­sy)UKN Me­la­fir Czar­ny Bór (bia­th­lon).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam