Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

2 września 2015

Gospodarze, województwo lubelskie, wygrali XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS — Zamość 2015

Tym ra­zem go­spo­da­rze oka­za­li się „ma­ło go­ścin­ni” i wy­gra­li Fi­nał Cen­tral­ny XVIII Ogól­no­pol­skich Igrzy­ska LZS, któ­ry w dniach 27-29 sierp­nia od­był się w Za­mo­ściu. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Te­go­rocz­ne igrzy­ska ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ob­ję­li: Wi­ce­pre­zes Rady Mi­ni­strów, Mi­ni­ster Go­spo­dar­ki — Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go — Sła­wo­mir So­snow­ski i Pre­zy­dent Mia­sta Za­mość — An­drzej Wnuk. W 28 kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych, ze­spo­ło­wych i dru­ży­no­wych star­to­wa­ło pra­wie 900 osób, w tym bli­sko 100 spor­tow­ców nie­peł­no­spraw­nych w blo­ku in­te­gra­cyj­nym. Uro­czy­stość otwar­cia igrzysk od­by­ła się 28 sierp­nia na Ryn­ku Wiel­kim w Za­mo­ściu z udzia­łem wszyst­kich uczest­ni­ków oraz licz­nie zgro­ma­dzo­nej pu­blicz­no­ści. Ze­bra­nych po­wi­tał Jó­zef Po­te­ru­cha, prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Lu­bli­nie, a igrzy­ska otwo­rzył prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Mi­ni­ster Pra­cy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej Wła­dy­sław Ko­si­nia­k-Ka­mysz. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

2 września 2015

Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie – 10 medali dla naszych zawodników

W dniach 29-30 sierp­nia w Zgie­rzu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łucz­nic­twie. Ro­ze­gra­no tur­nie­je in­dy­wi­du­al­ne i dru­ży­no­we. Za­wod­ni­cy star­to­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych — mło­dzik (rocz­nik 2001/2) i mło­dzik star­szy (rocz­nik 2000). W tej pierw­szej ka­te­go­rii star­to­wa­ło 97 łucz­ni­ków i 88 dziew­cząt, w dru­giej od­po­wied­nio — 61 i 47. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 4 me­da­le in­dy­wi­du­al­nie (2 srebr­ne i 2 brą­zo­we) oraz 6 me­da­li dru­ży­no­wych (1 zło­ty, 2 srebr­ne i 3 brą­zo­we).

2 września 2015

Patryk Kamiński brązowym medalistą mistrzostw świata kadetów w zapasach

Pa­tryk Ka­miń­ski, za­pa­śnik (styl kla­sycz­ny) Ce­men­tu Gryf Chełm, zdo­był brą­zo­wy me­dal mi­strzostw świa­ta ka­de­tów (kat. 100 kg), któ­re od­by­ły się na ma­tach Bo­śni i Her­ce­go­wi­ny (25-30 sierp­nia). Gra­tu­la­cje dla za­wod­ni­ka, jak i jego klu­bo­wych tre­ne­rów Da­riu­sza Ja­błoń­skie­go oraz An­drze­ja Głą­ba. By­ły to mi­strzo­stwa w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym ko­biet i męż­czyzn. Pol­skę re­pre­zen­to­wa­ło łącz­nie 8 za­pa­śni­ków w sty­lu wol­nym (w tym 7 z na­szych klu­bów), 7 w kla­sycz­nym (w tym 3 z na­szych klu­bów) oraz 8 za­pa­śni­czek (w tym 7 z na­szych klu­bów). Dru­gi me­dal — srebr­ny — dla na­sze­go kra­ju, tak­że w sty­lu kla­sycz­nym zdo­był za­wod­nik Ślą­ska Wro­cław Nor­bert Dasz­kie­wicz w kat. 69 kg.

2 września 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie górskim MTB — Orawka 2015

Te­go­rocz­ne Mi­strzo­stwa Pol­ski Zrze­sze­nia w ko­lar­stwie gór­skim MTB ro­ze­gra­no na trud­nych i wy­ma­ga­ją­cych tra­sach 23 sierp­nia w Oraw­ce. Otwar­cia mi­strzostw do­ko­nał wi­ce­pre­zes Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Wa­cław Hur­ko w asy­ście re­pre­zen­tu­ją­cych Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie wi­ce­pre­ze­sa Jac­ka Ku­cy­ba­ły i se­kre­ta­rza Jó­ze­fa Re­gul­skie­go, a tak­że se­kre­ta­rza gmi­ny w Ja­błon­ce Ar­tu­ra Gór­ki i pre­ze­sa LKS Pod­wilk Cze­sła­wa Kucz­ko­wi­cza. Do ma­low­ni­czej Oraw­ki zje­cha­li naj­lep­si mło­dzi ko­la­rze z ca­łej Pol­ski. Ry­wa­li­zo­wa­no w czte­rech ka­te­go­riach wie­ko­wych. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą zde­cy­do­wa­nie wy­gra­li ko­la­rze z KS Lu­boń Sko­miel­na Bia­ła, któ­re­mu pre­ze­su­je Edward Bal, wy­prze­dza­jąc UKS So­kół Kę­tyUKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek. Tak­że ry­wa­li­za­cja wo­je­wództw przy­nio­sła suk­ces Ma­ło­pol­sce, a na ko­lej­nych miej­scach skla­sy­fi­ko­wa­no Wiel­ko­pol­skę i Śląsk.

2 września 2015

KTS-K GOSRiT Luzino prowadzi nabór uzupełniający do szkółki piłkarskiej

KTS-K GO­SRiT Lu­zi­no pro­wa­dzi na­bór uzu­peł­nia­ją­cy do szkół­ki pił­kar­skiej. Za­pra­sza na bez­płat­ne za­ję­cia, któ­re od­by­wa­ją się na obiek­tach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu, Re­kre­acji i Tu­ry­sty­ki w Lu­zi­nie. Wię­cej in­for­ma­cji na: www.go­srit.lu­zi­no.pl

2 września 2015

AP Gołcza wygrała trzecią edycję małopolskiego turnieju „Wakacje z piłką nożną”

W te­go­rocz­nym tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 700 dru­żyn, po­nad 9 ty­się­cy dziew­cząt i chłop­ców do 13 roku ży­cia. W fi­na­le, któ­ry od­był 22 sierp­nia na obiek­tach WLKS Kra­kó­w-Swo­szo­wi­ce, star­to­wa­ło 10 naj­lep­szych ze­spo­łów. Or­ga­ni­za­to­rem „Wa­ka­cji z pił­ką noż­ną” by­ło Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS a im­pre­zę sfi­nan­so­wał Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Po­mo­cy fi­nan­so­wej udzie­li­ły tak­że sa­mo­rzą­dy lo­kal­ne szcze­bla gmin­ne­go i po­wia­to­we­go. Pa­tro­nat Ho­no­ro­wy nad im­pre­zą spra­wo­wał Ma­rek Sowa — Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go, a jej am­ba­sa­do­rem był tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski Adam Na­wał­ka. Tur­niej fi­na­ło­wy wy­gra­ła Aka­de­mia Pił­kar­ska z Goł­czy po­ko­nu­jąc po rzu­tach kar­nych Gry­bo­vię Gry­bów. Trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na Be­skid An­dry­chów a czwar­te Prąd­nik Su­ło­szów. Wszyst­kie czte­ry dru­ży­ny w na­gro­dę po­je­cha­ły na obóz szko­le­nio­wy.

25 sierpnia 2015

Paweł Fajdek – złoto, Wojciech Nowicki – brąz na MŚ w Pekinie

Świet­nie roz­po­czę­ły się dla Pol­ski Mi­strzo­stwa Świa­ta w Lek­kiej Atle­ty­ce w Pe­ki­nie. 23 sierp­nia Pa­weł Faj­dek KS Agros Za­mość zo­stał po raz dru­gi w ka­rie­rze mi­strzem świa­ta w rzu­cie mło­tem. Nie­spo­dzie­wa­nie brą­zo­wy me­dal zdo­był dru­gi nasz za­wod­nik Woj­ciech No­wic­ki KS Pod­la­sie Bia­ły­stok.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam