Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

18 maja 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów do lat 15 i 17 kobiet i mężczyzn — Siedlce 2015

Od 15 do 17 maja w Sie­dl­cach od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów do lat 15 i 17 ko­biet i męż­czyzn. Star­to­wa­ło po­nad 250 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 40 klu­bów. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był WLKS Nowe Iga­nie. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS i Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach. Tur­niej do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, na otwar­ciu i za­koń­cze­niu mi­strzostw obec­ni byli m.in.: wi­ce­pre­zes PZPC ds. spor­to­wych Je­rzy No­wak, by­ły pre­zes PZPC Zyg­munt Wa­sie­la, kie­row­nik Wy­szko­le­nia PZPC Bo­gu­sław Ma­li­szew­ski. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, przed CLKS Ma­zo­vią Cie­cha­nów i Pro­mie­niem Opa­le­ni­ca, wśród wo­je­wództw — naj­lep­sze lu­bel­skie przed łódz­kim i ma­zo­wiec­kim. Padł je­den re­kord Pol­ski do lat 15 i 17 — usta­no­wił go Mi­ko­łaj Dach (KS Pro­mień Opa­le­ni­ca), w ka­te­go­rii wa­go­wej 50 kg — 102 kg w pod­rzu­cie.

Po za­koń­cze­niu mi­strzostw w sie­dlec­kiej si­łow­ni przy uli­cy Ka­zi­mie­rzow­skiej od­był się me­mo­ria­ło­wy Tur­niej im. Jana Haw­ry­le­wi­cza, by­łe­go pre­ze­sa WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, któ­ry zmarł w 2011 roku.

18 maja 2015

Nasi zawodnicy w składzie biało-czerwonych na MŚ juniorów w podnoszeniu Ciężarów — Wrocław 2015

Już tyl­ko nie­ca­łe dwa ty­go­dnie dzie­lą nas od Mi­strzostw Świa­ta Ju­nio­rów w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów — od­bę­dą się one 3-13 czerw­ca we wro­cław­skiej hali „Or­bi­ta”. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w kom­ple­cie — 7 za­wod­ni­czek i 8 za­wod­ni­ków. Wśród nich bę­dzie 5 za­wod­ni­czek z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia i 6 za­wod­ni­ków. Jak wi­dać „mło­de cię­ża­ry” opar­te są o klu­by Zrze­sze­nia. Po­ni­żej li­sta „na­szych” uczest­ni­ków tych mi­strzostw.

18 maja 2015

Paweł Fajdek świetnie zaczął sezon i... został ojcem

Nasz mistrz świa­ta i ak­tu­al­ny li­der świa­to­wych ta­bel w rzu­cie mło­tem zo­stał 17 maja oj­cem. Jego po­cie­cha wa­ży 2800 gra­mów i mie­rzy 54 cen­ty­me­try. Szczę­śli­wym Ro­dzi­com skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje! Dzień wcze­śniej Pa­weł Faj­dek wy­grał kon­kurs rzu­tu mło­tem w 41. mi­tyn­gu We­rfer­ta­ge w nie­miec­kim Hal­le. Uzy­skał wy­nik 82,76 m, naj­lep­szy w tym roku na świe­cie (re­kord Pol­ski na­le­ży do nie­go i wy­no­si 83,48). Za­wod­nik klu­bu Agros Za­mość po­zo­sta­je je­dy­nym, któ­ry w tym se­zo­nie po­ko­nał gra­ni­cę 80 m — wy­prze­dza mi­strza olim­pij­skie­go Krisz­ti­ána Par­sa 79.42 i Woj­cie­cha No­wic­kie­go (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) 78.71.

18 maja 2015

Paulina Kaczyńska mistrzynią Polski w biegu na 10 000 metrów

16 maja w Wie­licz­ce od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w bie­gu na 10 000 me­trów. Wśród ko­biet wy­gra­ła Pau­li­na Ka­czyń­ska, za­wod­nicz­ka WMLKS Po­mo­rze Star­gard Szcze­ciń­ski, któ­ra po­pra­wi­ła na bież­ni Ma­ło­pol­skiej Are­ny Lek­ko­atle­tycz­nej swój re­kord ży­cio­wy o po­nad 2 mi­nu­ty — jej czas to 33:26.59. Wśród ko­biet star­to­wa­ło 12 za­wod­ni­czek, wśród męż­czyzn 30 za­wod­ni­ków.

Foto: PZLA — Wie­sław Pe­ruc­ki

18 maja 2015

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Tenisie Stołowym — 12 medali dla naszych zawodników

W dniach 14-17 maja w Lu­bo­niu od­by­ły się In­dy­wi­du­al­ne i Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Za­wod­ni­cy zrze­sze­ni w klu­bach KZ LZS zdo­by­li 12 me­da­li — 2 zło­te (gra po­dwój­na i dru­ży­na — za­wod­ni­cy z UKS Pło­mień Li­ma­no­wa — Bar­tosz Suł­kow­skiDa­wid Ko­smal), 2 srebr­ne i 8 brą­zo­wych. Pra­wo star­tu w mi­strzo­stwach mia­ło po 32 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków naj­lep­szych w ran­kin­gu PZTS oraz po dwo­je te­ni­si­stów z każ­de­go wo­je­wódz­twa rów­nież naj­lep­szych w ran­kin­gu. Wśród mło­dzi­czek star­to­wa­ło 28 za­wod­ni­czek z na­szych klu­bów (na 64 uczest­ni­czą­ce) i 21 mło­dzi­ków (też na 64 uczest­ni­czą­cych).

18 maja 2015

Mistrzostwa KZ LZS w zapasach w stylu klasycznym kadetów i juniorów/młodzieżowców — Piotrków Trybunalski 2015

W dniach od 8 do 10 maja w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym ka­de­tów i ju­nio­ró­w/m­ło­dzie­żow­ców. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów by­ło Łódz­kie Zrze­sze­nie LZS, Urząd Mar­szał­kow­ski w Ło­dzi i Urząd Mia­sta Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Go­spo­da­rzem — AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Mi­strzo­stwa do­finan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Star­to­wa­ło 69 ka­de­tów i 33 ju­nio­ró­w/m­ło­dzie­żow­ców — re­pre­zen­to­wa­li oni 16 klu­bów z 9 wo­je­wództw. W obu ka­te­go­riach wie­ko­wych kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski, a wo­je­wódz­ką — łódz­kie. Sto­czo­no w su­mie 149 walk. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na mi­strzo­stwach re­pre­zen­to­wa­ła He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra KZ LZS, obec­ny był po­seł Ma­rek Ma­zur, prze­wod­ni­czą­cy Łódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS oraz przed­sta­wi­cie­le urzę­du mar­szał­kow­skie­go, po­wia­tu i urzę­du mia­sta.

18 maja 2015

Świetne występy Angeliki Cichockiej i Sofii Ennaoui na Bahamach

W dniach 2 i 3 maja w Na­ssau — sto­li­cy Ba­ha­mów — od­by­ła się dru­ga edy­cja świa­to­we­go fe­sti­wa­lu szta­fet — IA­AF/BTC World Re­lays. Star­to­wa­ła w nim 31-o­so­bo­wa re­pre­zen­ta­cja Pol­ski a w niej czwór­ka za­wod­ni­ków z klu­bów LZS — An­ge­li­ka Ci­choc­ka ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom, So­fia En­na­oui LKS Lu­busz Słu­bi­ce oraz Ewe­li­na Po­po­wska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok i Ma­te­usz Fór­mań­ski ZLKL Zie­lo­na Gó­ra. Naj­le­piej wy­pa­dły dwie pierw­sze za­wod­nicz­ki — szta­fe­ta 4x800 m z ich udzia­łem zdo­by­ła srebr­ny me­dal a szta­fe­ta mie­sza­na (1200-400-800-1600 m) brą­zo­wy.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam