Jubileusz PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

14 października 2014

19. Finał Centralny Ogólnopolskich Biegów Przełajowych Krajowego Zrzeszenia LZS
— Wolbórz 2014

Po­nad 900 za­wod­ni­ków z 8 wo­je­wództw i 38 gmin wy­star­to­wa­ło w 19. Fi­na­le Cen­tral­nym Ogól­no­pol­skich Bie­gów Prze­ła­jo­wych Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, któ­ry od­był się 4 paź­dzier­ni­ka już tra­dy­cyj­nie w Wol­bo­rzu. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Ło­dzi i Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Piotr­ko­wie Tryb. Or­ga­ni­za­to­rów wspie­ra­ła kil­ku­dzie­się­ciu oso­bo­wa gru­pa wo­lon­ta­riu­szy. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, Wa­cław Hur­ko. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał zaś Ma­rek Ma­zur, prze­wod­ni­czą­cy Sej­mi­ku Wo­je­wódz­twa Łódz­ki­­e­go i Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Ło­dzi. Kla­sy­fi­ka­cję wo­je­wództw wy­gra­ło woj. łódz­kie, po­wia­tów — Piotr­ków Tryb., gmin — Rawa Maz., a klu­bo­wą — MLUKS Rawa, dru­gie miej­sce za­jął MLUKS Tar­nów, a trze­cie LUKS Bo­gu­szy­ce.

13 października 2014

O „Piłkarskiej Kadrze Czeka” w TVP Regionalna

12 paź­dzier­ni­ka (nie­dzie­la) o 21.45 TVP Re­gio­nal­na nada­ła 15 mi­nu­to­wy ma­te­riał wspo­mnie­nio­wy o na­szym tur­nie­ju „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” z oka­zji 30-le­cia jego ist­nie­nia. Od­no­to­wu­je­my ten fakt, gdyż rzad­ko w te­le­wi­zji mó­wi się o na­szej dzia­łal­no­ści. Bo­ha­te­rem był twór­ca pro­gra­mu „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” Adam Go­cel. O ak­cji wy­po­wia­da­li się też m.in.: Mi­chał List­kie­wicz, Ru­dolf Ka­pe­ra i dyrektor na­sze­go biu­ra He­le­na Ko­ziej. TVP Re­gio­na­la, w oso­bie sze­fa pu­bli­cy­sty­ki Krzysz­to­fa Ner­cia, obie­ca­ła, że otrzy­ma­my od nich płyt­kę z ca­łym na­gra­nym pro­gra­mem. Jak tyl­ko to się sta­nie, za­mie­ści­my ją na na­szej stro­nie.

13 października 2014

Mistrzostwa Polski Kobiet w Podnoszeniu Ciężarów — 9 medali dla naszych zawodniczek

W dniach 10-12 paź­dzier­ni­ka w Ma­ko­wie Ma­zo­wiec­kim od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ko­biet w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów. Na star­cie sta­nę­ło po­nad 50 za­wod­ni­czek z 21 klu­bów. Za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 4 zło­te, 3 srebr­ne i 2 brą­zo­we me­da­le. Zło­te me­da­le zdo­by­ły: Wio­let­ta Ja­strzęb­ska w kat. 48 kg i Ka­ta­rzy­na Li­sew­ska w kat. 75 kg (o­bie WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe) oraz Pa­try­cja Pie­cho­wiak (Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl) w kat. 69 kg i Agniesz­ka Za­cha­rek (AKS Bia­ło­gard) w kat. 53 kg. Wśród klu­bów — pry­mat po­twier­dzi­ły za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe — 118 pkt, któ­re wy­prze­dzi­ły CLKS Ma­zo­vię Cie­cha­nów — 116 pkt. Im­pre­za by­ła waż­nym spraw­dzia­nem dla na­szych re­pre­zen­tan­tek przed li­sto­pa­do­wy­mi MŚ w Ał­ma­cie.

13 października 2014

13 medali (4+2+7) dla zawodników z naszych klubów w MP seniorów w taekwondo olimpijskim

W Bo­le­sław­cu za­koń­czy­ły się 12 paź­dzier­ni­ka XXXIII mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w ta­ekwon­do olim­pij­skim. W wal­ce o ty­tuł naj­lep­szych w kra­ju uczest­ni­czy­ło 97 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 32 klu­bów z ca­łe­go kra­ju. Pod­czas dwu­dnio­wej ry­wa­li­za­cji oby­ło się bez nie­spo­dzia­nek i w więk­szo­ści zwy­cięz­ca­mi zo­sta­li re­pre­zen­tan­ci Pol­ski na are­nie mię­dzy­na­ro­do­wej. Wśród ko­biet zło­te me­da­le zdo­by­ły za­wod­nicz­ki Star­tu Olsz­tyn Mag­da­le­na Ob­ręb­ska (49 kg) i Alek­san­dra Ko­wal­czuk (+73 kg), wśród męż­czyzn Mi­chał Bo­chen­kie­wicz z ULKS Pu­ła­wy (54 kg) i Ka­rol Wiel­gosz ze Star­tu Olsz­tyn (80 kg).

13 października 2014

Piotr Żyła ze złotym medalem mistrzostw Polski

Piotr Ży­ła (KS Wi­sła w Wi­śle) wy­grał let­nie mi­strzo­stwa Pol­ski, ro­ze­gra­ne 11 paź­dzier­ni­ka na skocz­ni HS-106 w Szczyr­ku Ska­li­tem. To pierw­sze zło­to tego za­wod­ni­ka w kra­jo­wym czem­pio­na­cie. Dru­gi był Ka­mil Stoch (WKS Za­ko­pa­ne), a trze­ci Bar­tło­miej Kłu­sek (LKS Klim­czok By­stra). Star­to­wa­ło 54 za­wod­ni­ków. Na­le­ży tak­że od­no­to­wać, ro­ze­gra­no tak­że pierw­sze w hi­sto­rii let­nie mi­strzo­stwa Pol­ski ko­biet. Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła czter­na­sto­let­nia Kin­ga Raj­da, za­wod­nicz­ka SSR LZS So­kół Szczyrk uzy­ska­ła 59,5 me­tra oraz 60,5 me­tra. Star­to­wa­ło 13 za­wod­ni­czek.

9 października 2014

X Halowe Mistrzostwa Europy Weteranów
w Lekkiej Atletyce — marzec 2015 Toruń

W dniach 23-25 mar­ca 2015 w To­ru­niu od­bę­dą się X Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py We­te­ra­nów w Lek­kiej Atle­ty­ce, któ­re­go or­ga­ni­za­to­rem jest Pol­ski Zwią­zek We­te­ra­nów Lek­kiej Atle­ty­ki. Pre­zes Za­rzą­du PZW­LA Wa­cław Kran­kow­ski zwra­ca się do wszyst­kich pol­skich lek­ko­atle­tó­w-we­te­ra­nów o udział w tej im­pre­zie. Za­re­je­stro­wać moż­na się już na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.pzw­la.eu. Pa­tro­nem im­pre­zy jest An­drzej Bier­nat, mi­ni­ster spor­tu i tu­ry­sty­ki. A za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z ca­łej Eu­ro­py star­to­wać bę­dą na bież­ni, na któ­rej w mar­cu 2014 roku od­by­ły się świa­to­wy ha­lo­wy czem­pio­nat w So­po­cie, to na niej usta­no­wio­no mnó­stwo re­kor­dów ży­cio­wych, re­kor­dów kra­ju a na­wet re­kord świa­ta. We­te­ra­ni na start!

9 października 2014

„Medyczki” z Konina wygrały pierwszy mecz
ze Szkotkami w Lidze Mistrzyń

Pił­kar­ki „Me­dy­ka” Ko­nin po­ko­na­ły Glas­gow City 2:0 (0:0) w pierw­szym me­czu 1/16 fina­łu Ligi Mi­strzyń. Gole dla de­biu­tu­ją­cych w roz­gryw­kach obec­nych mi­strzyń Pol­ski strze­li­ły Ewa Pa­jorAlek­san­dra Si­ko­ra. Po­lki ma­ją więc bar­dzo do­brą za­licz­kę przed re­wan­żem, któ­ry od­bę­dzie się 15 paź­dzier­ni­ka w Szko­cji.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam