Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

23 luty 2015

59. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce — rekord Polski Kamili Lićwinko i 14 medali naszych zawodników

Ozdo­bą 59. HMP w To­ru­niu (21-22 lu­te­go) był re­kord Pol­ski Ka­mi­li Li­ćwin­ko (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) w sko­ku wzwyż — 2.02, co umoc­ni­ło ją jako li­der­kę świa­to­wych list. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li na tych mi­strzo­stwach 14 me­da­li (3 zło­te, 6 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Zło­te me­da­le zdo­by­li jesz­cze An­ge­li­ka Ci­choc­ka (ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom) w bie­gu na 800 m a jej czas 2:02.15 jest lep­szy od wskaź­ni­ka PZLA na mi­strzo­stwa w Pra­dze i So­fia En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce) na 1500 m. Za­wo­dy sta­ły na wy­so­kim po­zio­mie, wie­lu lek­ko­atle­tów po­bi­ło swo­je re­kor­dy ży­cio­we.

23 luty 2015

Nasi na Pedro’s Cup Łódź 2015

17 lu­te­go w wy­peł­nio­nej po brze­gi łódz­kiej Atlas Are­nie od­był się Ha­lo­wy Mi­ting Pe­dro’s Cup Łódź 2015. Do­sko­na­łą for­mę za­pre­zen­to­wa­ła ha­lo­wa mi­strzy­ni świa­ta z So­po­tu (2014) Ka­mi­la Li­ćwin­ko. Za­wod­nicz­ka Pod­la­sia Bia­ły­stok wy­gra­ła skok wzwyż wy­ni­kiem 198 cm. Przed roz­po­czę­ciem mi­tyn­gu Pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski wrę­czył wy­so­kie od­zna­cze­nia pań­stwo­we tre­ne­ro­wi tycz­ka­rzy Edwar­do­wi Szym­cza­ko­wi — Krzyż Ka­wa­ler­ski Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski, Li­dii Cho­jec­kiej (by­łej za­wod­nicz­ce, wy­cho­wan­ce LZS), Ka­mi­li Li­ćwin­ko, Paw­ło­wi Fajd­ko­wi (A­gros Za­mość) i Ada­mo­wi Ksz­czo­to­wi (wy­cho­wa­nek LZS) — wszy­scy Zło­ty Krzyż Za­słu­gi.

23 luty 2015

Grad medali dla zawodników z naszych klubów w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów w Łucznictwie

W Mi­lów­ce w dniach 13-15 lu­te­go od­by­ły się 33. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów, 30. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów i 8. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzie­żow­ców w łucz­nic­twie. Na star­cie sta­nę­ła ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka. Więk­szość me­da­li in­dy­wi­du­al­nie i ze­spo­ło­wo zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Wśród se­nio­rek mi­strzy­nią zo­sta­ła Ewe­li­na Mar­szał­kow­ska (KS Spo­łem Łódź), wśród mło­dzie­żow­ców — Pa­weł Ma­rzec (UKS Ta­lent Wro­cław), wśród ju­nio­rów Anna For­giel (MLKS Dą­bro­wia Dą­bro­wa Tar­now­ska) i Ma­rek Sza­fran (KS Spo­łem Łódź). Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Pol­ski Zwią­zek Łucz­ni­czy, Ślą­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Łucz­ni­czy i LKS „Łucz­nik” Ży­wiec.

W mi­strzo­stwach star­to­wa­ły 43 klu­by (w łu­kach kla­sycz­nych i blocz­ko­wych), w tym 21 re­pre­zen­to­wa­ło na­sze Zrze­sze­nie.

23 luty 2015

Nasi zawodnicy zdobyli 55 medali na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkiej Atletyce

W dniach od 13 do 15 lu­te­go w To­ru­niu od­by­ły się Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce ju­nio­rów młod­szych i ju­nio­rów. Ju­nio­rzy młod­si, re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, zdo­by­li 31 me­da­li (9 zło­tych, 12 srebr­nych i 10 brą­zo­wych) a ju­nio­rzy 24 me­da­le (7 zło­tych, 7 srebr­nych i 10 brą­zo­wych). W mi­strzo­stwach wy­star­to­wa­ła ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka.

22 stycznia 2015

10 zawodników z naszych klubów wystartuje
w EYOF 2015

Ka­rol Tu­rekKa­ro­li­na Król (o­bo­je UKN Me­la­fir Czar­ny Bór) — bia­th­lon, Do­mi­nik Ka­ste­lik (S­S-R LZS So­kół Szczyrk) i Bar­tosz Czyż (KS Wi­sła w Wi­śle) — sko­ki nar­ciar­skie, Pa­weł Twar­doszMa­te­usz Dyrcz (o­baj PKS Olim­pij­czyk Gi­lo­wi­ce), Kac­per Ko­nior (LKS Klim­czok By­stra) — kom­bi­na­cja nor­we­ska, Ju­sty­na Pra­dziad (LKS Po­ro­niec Po­ro­nin), Klau­dia Ko­ło­dziej (LKS Wi­tów Msza­na Dol­na), Ma­te­usz Ha­ra­tyk (NKS Trój­wieś Be­skidz­ka) — bie­gi nar­ciar­skie — zna­leź­li się w re­pre­zen­ta­cji Pol­ski na XII Zi­mo­wy Olim­pij­ski Fe­sti­wal Mło­dzie­ży Eu­ro­py EYOF 2015. Fe­sti­wal od­bę­dzie się w dniach 25-30 stycz­nia br. w au­striac­kim Vo­rarl­ber­gu oraz w Liech­ten­ste­inie. W im­pre­zie, któ­ra zgro­ma­dzi na star­cie ok. 1.600 za­wod­ni­ków w wie­ku 14-18 lat z nie­mal wszyst­kich państw Sta­re­go Kon­ty­nen­tu wy­star­tu­je 39-o­so­bo­wa re­pre­zen­ta­cja na­sze­go kra­ju. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w: łyż­wiar­stwie figu­ro­wym, bia­th­lo­nie, nar­ciar­stwie al­pej­skim, sko­kach nar­ciar­skich, bie­gach nar­ciar­skich, kom­bi­na­cji nor­we­skiej oraz snow­bo­ar­dzie (za­brak­nie ich tyl­ko w tur­nie­ju ho­ke­jo­wym).

22 stycznia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
w kolarstwie przełajowym — Koźminek 2015

Jako pierw­si w tym roku (jak zwy­kle) o ty­tu­ły mi­strzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS wal­czy­li ko­la­rze prze­ła­jo­wi. Mi­strzo­stwa od­by­ły się 17 stycz­nia w Koź­min­ku (La­sek Brze­zin­ka). Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ka­li­szu, Urząd Gmi­ny Koź­mi­nek, UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek i Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski w Ka­li­szu. Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior, or­lik (ko­bie­ty i męż­czyź­ni). Ju­nio­rzy młod­si wal­czy­li o Na­ra­mien­nik Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Od­by­ły się tak­że wy­ści­gi dzie­ci (kla­sy 1-3 i 4-6) i ma­ster­sów. W su­mie star­to­wa­ło pra­wie 200 za­wod­ni­ków. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą (skla­sy­fiko­wa­no 23 klu­by) wy­grał UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, przed MLKS Basz­ta By­tów i LKK War­mia Bi­sku­piec, wo­je­wódz­ką (skla­sy­fiko­wa­no 10 wo­je­wództw) wiel­ko­pol­skie przed lu­bu­skim i po­mor­skim.

Na­stęp­ne­go dnia (18 stycz­nia) od­był się ostat­ni wy­ścig z cy­klu Pu­cha­ru Pol­ski, tym sa­mym se­zon kra­jo­wy w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym zo­stał za­koń­czo­ny.

22 stycznia 2015

Sylwia Oleśkiewicz i Piotr Kudłaszyk wygrali
XXIV edycję Challenge „Złotej Sztangi”

Pol­ski Zwią­zek Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów przed­sta­wił osta­tecz­ną punk­ta­cję XXIV edy­cji Chal­len­ge „Zło­tej Sztan­gi” za 2014 rok. Na pierw­szych miej­scach upla­so­wa­ły się na­dzie­je pol­skich cię­ża­rów! Wśród ko­biet — Syl­wia Oleś­kie­wicz (LKS Ome­ga Klesz­czów), wśród męż­czyzn — Piotr Ku­dła­szyk (LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl). Chal­len­ge pro­wa­dzo­ny jest przez por­tal in­ter­ne­to­wy „pol­ska­-sz­tan­ga”, re­dak­cję ka­to­wic­kie­go „Spor­tu” i PZPC, a uwzględ­nia się w nim wy­ni­ki uzy­ska­ne przez pol­skich za­wod­ni­ków na naj­waż­niej­szych za­wo­dach kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam