Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

14 kwietnia 2015

Zaproszenie

Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS za­pra­sza w kwiet­niu na trzy im­pre­zy or­ga­ni­zo­wa­ne w ra­mach XVII Edy­cji Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, a są to: 19 kwiet­nia — Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS w bie­gach prze­ła­jo­wych i 51. Cross Ostrze­szow­ski (sta­dion la w Ostrze­szo­wie); 25 kwiet­nia, Łek­no k. Wą­grow­ca — Wiel­ko­pol­ski Tur­niej Sza­cho­wy „O Zło­tą Wie­żę” i War­ca­bów 64-po­lo­wych; 29 kwiet­nia — go­dzi­na 11:00, Sta­dion LA w Pile — Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS Mło­dzie­ży Szkol­nej w Lek­kiej Atle­ty­ce.

14 kwietnia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców w Zapasach w Stylu Wolnym — Odolanów 2015

W dniach 10-12 kwiet­nia w Odo­la­no­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS Ka­de­tów, Ju­nio­rów i Mło­dzie­żow­ców w Za­pa­sach w Sty­lu Wol­nym. Star­to­wa­ło pra­wie 150 za­wod­ni­ków z 23 klu­bów, któ­rzy re­pre­zen­to­wa­li 8 wo­je­wództw. Ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy wal­czy­li w jed­nym tur­nie­ju.

Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wy­grał LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn, któ­ry o po­nad 20 punk­tów wy­prze­dził LKS Ma­zow­sze Te­re­sin i LKS Orzeł Na­my­słów. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, któ­re na otwar­ciu i za­koń­cze­niu mi­strzostw re­pre­zen­to­wa­li Wa­cław Hur­ko, prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej oraz Krzysz­tof Pia­sek, jej se­kre­tarz. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, ZUKS Bar­tosz Odo­la­nów, Gmi­na i Mia­sto Odo­la­nów, Po­wiat Ostrow­ski, Urząd Mar­szał­kow­ski w Po­zna­niu, Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Za­pa­śni­czy oraz Gim­na­zjum im. Jana Paw­ła II w Odo­la­no­wie, na któ­re­go obiek­cie od­by­ły się mi­strzo­stwa. Im­pre­za uzy­ska­ła do­finan­so­wa­nie z MSiT.

14 kwietnia 2015

Brązowy medal Piotra Kudłaszyka na MŚ U-17 w podnoszeniu ciężarów w Limie

W Li­mie 12 kwiet­nia za­koń­czy­ły się V Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rek i Ju­nio­rów U-17 w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów. Je­dy­ny me­dal dla na­sze­go kra­ju — brą­zo­wy — zdo­był w wa­dze 62 kg za­wod­nik LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, Piotr Ku­dła­szyk. W tur­niej ju­nio­rek wy­stą­pi­ło 5 pol­skich za­wod­ni­czek (w tym 4 z na­szych klu­bów) i 5 ju­nio­rów (w­szy­scy z na­szych klu­bów). Po raz pierw­szy w mi­strzo­stwach star­to­wa­ło wię­cej dziew­cząt niż chłop­ców — ju­nio­rek by­ło 99 (z 28 kra­jów), ju­nio­rów 90 (też z 28 kra­jów).

14 kwietnia 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w Zapasach w Stylu Klasycznym
— 5 medali naszych juniorów i 16 kadetów

W Ko­strzy­nie nad Od­rą w dniach od 10 do 12 kwiet­nia br. od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów (18 — 20 lat) i Ka­de­tów (15 — 17 lat) w Za­pa­sach w Sty­lu Kla­sycz­nym. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Re­kre­acji a za­pa­śni­cy wal­czy­li na ma­tach w hali wi­do­wi­sko­wo — spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół przy ul. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej 2. W tur­nie­ju ju­nio­rów wal­czy­ło 107 za­wod­ni­ków, w tur­nie­ju ka­de­tów 116, w tym re­pre­zen­tan­ci Bia­ło­ru­si, Czech, Nie­miec i Nor­we­gii.

Nasi ju­nio­rzy zdo­by­li 5 me­da­li (2 zło­te, 2 srebr­ne i 1 brą­zo­wy), a ka­de­ci 16 (3 zło­te, 6 srebr­nych i 7 brą­zo­wych).

14 kwietnia 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — po 15 medali naszych juniorek i kadetek

11 kwiet­nia w hali Po­wia­to­we­go Cen­trum Spor­tu i Re­kre­acji w Kra­śni­ku od­był się II Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka. Im­pre­za by­ła jed­no­cze­śnie Mię­dzy­na­ro­do­wy­mi Mi­strzo­stwa­mi Pol­ski Ka­de­tek i Ju­nio­rek. W za­wo­dach wzię­ło udział 150 za­wod­ni­czek z Pol­ski (37 klu­bów) i za­gra­ni­cy (Bia­ło­ruś, Ukra­ina, Sło­wa­cja, Cze­chy, Wło­chy). Wśród ju­nio­rek za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 15 me­da­li (3 zło­te, 2 srebr­ne i 10 brą­zo­wych), po­dob­nie ka­det­ki (4 zło­te, 4 srebr­ne i 7 brą­zo­wych).

14 kwietnia 2015

Rasistowski atak na Opolszczyźnie. Kibole pobili ciemnoskórych zawodników LZS Piotrówka

Dwóch czar­no­skó­rych za­wod­ni­ków klu­bu spor­to­we­go LZS Pio­trów­ka tra­fiło do szpi­ta­la po tym, jak w Wiel­ką So­bo­tę (4 kwiet­nia) za­ata­ko­wa­ła ich w Strzel­cach Opol­skich gru­pa pseu­do­ki­bi­ców. Po­szko­do­wa­ni twier­dzą, że byli to ki­bo­le Odry Opo­le. O wy­da­rze­niu pi­sze ca­ła spor­to­wa pra­sa i nie tyl­ko.

14 kwietnia 2015

XV Plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów LZS Województwa Pomorskiego 2014

28 mar­ca w Bo­rzy­tu­cho­miu ogło­szo­no wy­ni­ki XV Ple­bi­scy­tu na Naj­po­pu­lar­niej­szych Spor­tow­ców i Tre­ne­rów LZS Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go w 2014 roku. Wy­bo­ru do­ko­na­ła Ka­pi­tu­ła zło­żo­na z człon­ków Pre­zy­dium Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS oraz gro­na dzia­ła­czy. Pierw­sze miej­sce za­ję­ła An­ge­li­ka Ci­choc­ka (lek­ko­atle­ty­ka, ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom), dru­gie Krzysz­tof Ni­klas (za­pa­sy st. kla­sycz­ny, GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy), trze­cie Agniesz­ka Bo­row­ska (lek­ko­atle­ty­ka, LKS Zan­tyr Sztum). W gro­nie tre­ne­rów na trzech pierw­szych miej­scach zna­leź­li się: Bar­tło­miej Prycz­kow­ski (za­pa­sy, GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy), To­masz Na­tka­niec (ko­lar­stwo szo­so­we i MTB — MLKS Basz­ta By­tów), Je­rzy Opa­ra (ka­ja­kar­stwo kla­sycz­ne — MKS Piast Człu­chów). Ale na­gro­dzo­nych by­ło znacz­nie wię­cej. Jed­nym z nich był Wie­sław Szczo­drow­ski, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RW Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS, któ­re­mu wrę­czo­no dia­bel­skie skrzyp­ki za 30 lat pra­cy w Wo­je­wódz­kim Zrze­sze­niu LZS w Gdań­sku.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam