Zapraszamy! Turniej Jubileuszowy PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

10 września 2014

Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym — grad medali dla naszych

6 wrze­śnia na prusz­kow­skim to­rze BGŻ Are­na za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn, któ­re trwa­ły od 3 wrze­śnia. Jak zwy­kle świet­nie spi­sa­li się za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. W su­mie zdo­by­li 30 me­da­li — ko­bie­ty 14 (3 zło­te, 5 srebr­nych i 6 brą­zo­wych), męż­czyź­ni 16 (6 zło­tych, 4 srebr­ne i 6 brą­zo­wych).

10 września 2014

XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS za nami!

30 sierp­nia wrę­cze­niem pu­cha­rów za punk­ta­cję ge­ne­ral­ną wo­je­wództw oraz za punk­ta­cję w blo­ku re­kre­acyj­nym, tu­ry­stycz­nym i in­te­gra­cyj­nym za­koń­czy­ły się XVII Ogól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS. W tym roku mia­ste­m-go­spo­da­rzem by­ły Słu­bi­ce. W im­pre­zie wzię­ło udział po­nad 800 osób z 16 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję ge­ne­ral­ną wy­gra­ło wo­je­wódz­two lu­bel­skie, przed opol­skim i wiel­ko­pol­skim.

10 września 2014

25 medali naszych lekkoatletów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

W dniach 30-31 sierp­nia w Ino­wro­cła­wiu od­by­ły się 31. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski. Sta­wi­ła się ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 21 me­da­li (12 zło­tych, 8 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Zło­te me­da­le dla Ka­ro­li­ny Ko­łe­czek, Da­mia­na Czy­kie­ra, Pau­li­ny Mi­kie­wicz, Ali­cji Ko­nie­czek, Ma­cie­ja Bie­law­ca, Ane­ty Rydz, Ka­ro­li­ny Mar­kie­wicz, Anny Wlo­ki, Sła­wo­mi­ra Gla­piń­skie­go, Ka­ta­rzy­ny Rut­kow­skiej i Szy­mo­na Kul­ki. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry wy­prze­dził o 170 pkt AZS AWF Kra­ków i o 185 pkt. AZS AWF War­sza­wa.

10 września 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie górskim — Orawka 2014

W Oraw­ce (g­mi­na Ja­błon­na) od­by­ły się 24 sierp­nia Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie gór­skim ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior i or­lik. Tra­sa bie­gła wo­kół wy­cią­gu nar­ciar­skie­go w Oraw­ce. W mi­strzo­stwach uczest­ni­czy­li za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy 8 klu­bów z czte­rech wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wy­gra­ło wo­je­wódz­two ma­ło­pol­skie, a klu­bo­wą KS Lu­boń Sko­miel­na Bia­ła. Mi­strzo­stwa otwo­rzy­li Wa­cław Hur­ko, za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go RG KZ LZS i An­to­nii Kar­lak, wójt gmi­ny Ja­błon­ka. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­udzia­le Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

27 sierpnia 2014

Finał „Wakacji z piłką nożną” — Małopolska 2014

Przez dwa mie­sią­ce po­nad 500 dru­żyn wal­czy­ło o pra­wo awan­su do fina­łu dru­giej edy­cji „Wa­ka­cji z pił­ką noż­ną 2014”. To pro­jekt Ma­ło­pol­skie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go re­ali­zo­wa­ny przez Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS i MZPN. Zwień­cze­niem fut­bo­lo­wych roz­gry­wek dru­żyn rocz­ni­ka 2001 i młod­szych był tur­niej fina­ło­wy, któ­ry od­był się 23 sierp­nia br., na sta­dio­nie WLKS Kra­kus w Swo­szo­wi­cach. Do Kra­ko­wa zje­cha­ły po dwie naj­lep­sze dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce sub­re­gio­ny Ma­ło­pol­ski: tar­now­ski, są­dec­ki, pod­ha­lań­ski, kra­kow­sko­-me­tro­po­li­tar­ny i Ma­ło­pol­skę za­chod­nią. Wy­gra­ła dru­ży­na Har­na­sie Tym­bark, któ­ra w me­czu o pierw­sze miej­sce po­ko­na­ła 4:0 Tę­czę Go­sprzy­do­wa.

25 sierpnia 2014

Paweł Fajdek ustanowił rekord Polski w rzucie młotem — 83.48 m

Oko­ło 20 000 wi­dzów 23 sierp­nia oglą­da­ło z try­bun Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go w War­sza­wie LOT­TO 5. War­szaw­ski Me­mo­riał Ka­mi­li Sko­li­mow­skiej. Głów­ną gwiaz­dą spor­to­wą me­mo­ria­łu był Usa­in Bolt, któ­ry wy­grał 100 m w cza­sie 9.98, ale naj­lep­szy wy­nik uzy­skał Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość), któ­ry usta­no­wił w rzu­cie mło­tem re­kord Pol­ski wy­ni­kiem 83.48 m.

25 sierpnia 2014

Piłkarki Medyka Konin w 1/16 finału Ligi Mistrzyń

Pił­kar­ki Me­dy­ka Ko­nin za­gra­ją ze szkoc­kim Glas­gow City LFC w 1/16 fina­łu Ligi Mi­strzyń. Lo­so­wa­nie od­by­ło się w 22 sierp­nia w szwaj­car­skim Ny­onie. De­biu­tu­ją­ce na eu­ro­pej­skich bo­iskach mi­strzy­nie Pol­ski pew­nie wy­gra­ły sierp­nio­wy tur­niej kwa­li­fika­cyj­ny LM. W Sa­ra­je­wie po­ko­na­ły ko­lej­no miej­sco­wy bo­śniac­ki WFC SFK 2000 3:0, fiń­ski Aland Uni­ted 7:0 i ma­ce­doń­ski ZFK Ko­cza­ni 11:1.Me­cze 1/16 ro­ze­gra­ne zo­sta­ną 8/9 i 15/16 paź­dzier­ni­ka. Me­dyk bę­dzie go­spo­da­rzem pierw­sze­go spo­tka­nia.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam