Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności


Pozostałe aktualności

21 września 2016

40-lecie WLKS Siedlce — Nowe Iganie

40-lecie istnienia i dzia­łal­no­ści Wo­je­wódz­kiego Lu­do­wego Klubu Spor­to­wego Sie­dlce — Nowe Iga­nie świę­to­wano 16 wrze­śnia w sali wido­wi­sko­wej „Pod­la­sie” Miej­skiego Oś­rodka Kul­tury w Siedl­cach. WLKS Sie­dlce — No­we Iga­nie to je­den z naj­lep­szych klu­bów Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS. W ciągu 40 lat istnie­nia jego re­pre­zen­tanci zdo­byli na mi­strzo­stwach świata, Europy i Pol­ski we wszy­stkich ka­te­gor­iach wie­ko­wych (od se­nio­rów po mło­dzi­ków) łą­cznie 970 me­dali (334 złote, 305 sre­brnych, 331 brą­zo­wych). Uro­czys­tość zgro­ma­dziła wielu ofi­cjeli, dzia­łaczy, tre­nerów i za­wo­dni­ków zwią­za­nych z klubem przez te mi­nione cztery de­kady. Gośćmi byli przed­sta­wi­ciele dy­scy­plin, które mają swoje sekcje w sie­dle­ckim klubie — po­dno­sze­nie cię­ża­rów, za­pasy, sumo i lek­ko­at­le­tyka. PZPC reprezentował przewodniczący Komisji Sędziowskiej Stanisław Wyszomirski oraz trener kadry juniorów Zdzisław Faraś. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło byłych prezesów PZPC — Szymona KołeckiegoZygmunta Wasieli. Obecny był Grzegorz Pieronkiewicz — prezes Polskiego Związku Zapaśniczego i Ryszard Niedźwiedzki — członek Zarządu PZZ. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował dyrektor Biura Michał Dziubak.

21 września 2016

VIII Międzynarodowe Zawody dla szkół im. Henryka Jakimiaka

W dniu uro­czys­tej gali po­świę­co­nej 40­-leciu ist­nie­nia WLKS Siedlce — Nowe Iga­nie, 16 wrze­śnia, klub zor­ga­ni­zował VIII Mię­dzy­na­ro­dowe Za­wody dla szkół im. Hen­ryka Ja­ki­miaka. Po­nad 1000 dzie­ciaków ry­wa­li­zo­wało w kilku kon­ku­ren­cjach lek­ko­at­le­tycz­nych — biegi na róż­nych dys­tan­sach, skok w dal, skok wzwyż, rzut dy­skiem, rzut oszcze­pem, rzut pi­łeczką pa­lan­tową, pchnię­cie kulą. Star­to­wali uczniów pod­sta­wó­wek i gim­na­zjów. Do Sie­dlec przy­byli nie tylko przed­sta­wi­ciele szkół z re­gionu, ale także z bar­dziej od­leg­łych miej­sco­wo­ści, a nawet z za­gra­nicy — Bia­ło­rusi i Li­twy. Zma­ga­nia mło­dych spor­tow­ców obser­wo­wali uczest­nicy os­tat­nich Ig­rzysk Olim­pij­skich — skoczkini wzwyż Kamila Lićwinko i kulomiot Tomasz Majewski. Mistrzowie byli oblegani przez młodzież, każdy chciał mieć autograf lub wspólne zdjęcie.

21 września 2016

Katarzyna Kowalska mistrzynią Polski na 5 km

18 września w Kleszczowie, w ra­mach bie­gu „4. Klesz­czów na pią­tkę” na dy­stan­sie 5 km ro­ze­gr­ano 5. Otwar­te Mi­strzo­stwa Pol­ski Kobiet. Trium­fo­wała Ka­ta­rzyna Ko­wal­ska LKS Vec­tra Wło­cła­wek. Pod­opie­czna tre­nera Mar­iana No­wa­kow­skiego po­ko­nała ten dy­stans w cza­sie 16:24. Trze­cie miej­sce za­jęła Ewa Ja­giel­ska z LKS Ome­ga Klesz­czów. Dla Ka­ta­rzyny Ko­wal­skiej był to już 22 ty­tuł mistrzyni Pol­ski, na siód­mym dy­stan­sie, w kar­ierze: 3000 m z prze­szko­dami — 11 ty­tu­łów, bie­gi prze­ła­jowe — 6, 5000 m — 1, 10 000 m — 1, pół­ma­ra­ton — 1, 10 km (bieg uliczny) — 1, 5 km (bieg uli­czny) — 1.

19 września 2016

11 medali dla naszych zawodników na Mistrzostwach Europy w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17

Przez tydzień (10-17) trwały w No­wym To­my­ślu 14. Mi­strzo­stwa Eu­ropy do lat 17 i 3. Mi­strzo­stwa Eu­ropy do lat 15 w Po­dno­sze­niu Cię­żarów. Do wiel­ko­pol­skie­go mia­sta zje­chało 320 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków z całej Eu­ropy. Pol­skę re­pre­zen­to­wało łą­cznie 30 za­wo­dni­ków i za­wo­dni­czek, w tym 13 za­wo­dni­czek i 10 za­wo­dni­ków z na­szych klu­bów. Pol­scy mło­dzi at­leci zdo­byli 13 me­dali, w tym 11 (3 sre­brne i 8 brą­zo­wych) wy­wal­czyły za­wo­dni­czki i za­wo­dni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. Je­dyny zło­ty me­dal dla na­szego kra­ju zdo­był w kat. +94 kg za­wo­dnik KS Wi­sła Pu­ławy ju­nior mło­dszy Jakub Wę­grzyn. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw, oprócz Pol­skiego Zwią­zku Po­dno­sze­nia Cię­żarów był nasz klub LKS Bu­do­wlani Całus. W No­wym To­myślu cię­żary są nie­zwy­kle po­pu­larne, dla­tego też try­buny za­peł­nione były do osta­tniego miej­sca w nie­zwy­kle efek­to­wnie przy­go­to­wa­nej hali. Miło nam było również zauważyć na głównym banerze, tuż przy pomoście, wśród znaków graficznych logo LZS. Poniżej lista medalistów mistrzostw.

19 września 2016

Barbara Niewiedział z LUKS-MGOKSiR Korfantów zdobyła złoto i brąz na Paraolimpiadzie

W gronie 90 zawodników i za­wo­dni­czek uczes­tni­czą­cych w XV ig­rzy­skach pa­ra­o­lim­pij­skich w Rio de Ja­neiro (7-18 wrze­śnia) mie­liśmy swo­ją przed­sta­wi­ciel­kę — Bar­barę Nie­wie­dział z LUKS­-MGOKSiR Kor­fan­tów. Spi­sała się zna­ko­mi­cie — wy­wal­czyła brą­zowy me­dal w bie­gu na 400 m i zło­ty w bie­gu na 1500. Pani Bar­bara w marcu uczest­ni­czy­ła w na­szej ju­bi­le­u­szo­wej szta­fe­cie, która bie­gła z Czarnowąsów do Do­brze­nia Wiel­kiego, w ramach pro­jektu Ju­bi­le­u­szowe Olim­pij­skie Biegi Szta­fe­towe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)” zorganizowanego z okazji 70-lecia LZS. Na Paraolimpiadzie nasi zawodnicy zdobyli 39 medali (9 złotych, 18 srebrnych i 12 brązowych), o trzy więcej niż w Londynie i zajęli 10 miejsce w klasyfikacji medalowej. Udowodnili, że niepełnosprawność nie stawowi żadnej bariery w podejmowaniu wyzwań i pokonywaniu własnych ograniczeń.

19 września 2016

Katarzyna Niewiadoma, wychowanka WLKS Krakus, wicemistrzynią Europy w kolarskiej elicie i mistrzynią U-23

18 wrze­śnia we fran­cu­skim Plu­me­lec za­koń­czyły się mi­strzo­stwa Eu­ropy w ko­lar­stwie szo­so­wym. Na­sza ekipa wra­ca z dwo­ma me­da­lami — wy­wal­czyła je w wy­ścigu ze startu wspólnego Ka­ta­rzyna Nie­wia­doma, wy­cho­wanka WLKS Kra­kus, obe­cnie za­wo­dni­czka za­wo­do­wej grupy ko­lar­skiej. Mi­ni­mal­nie przed Pol­ką fi­ni­szo­wała Ho­len­derka Anna van der Breggen. Nie­wia­doma zo­stała też mi­strzy­nią do lat 23 (obro­niła ty­tuł ubieg­ło­ro­czny), bo­wiem eli­ta i za­wo­dni­czki U-23 ści­gały się w jednym wy­ścigu. Mi­strzo­stwa Eu­ropy elity mę­żczyzn i ko­biet ro­zgry­wano po raz pier­wszy w historii. W wyścigu star­to­wało 120 za­wo­dni­czek z 20 krajów. Wy­ścig li­czył 109,6 km. Były to także mi­strzo­stwa Eu­ropy ju­nio­rów. Po­niżej wy­niki in­nych na­szych za­wo­dników.

16 września 2016

Gerard Kurniczak mistrzem świata kadetów

Na mistrzostwach świata ka­de­tów w Tbi­lisi (Gru­zja) Ge­rard Kur­ni­czak wy­wal­czył w stylu kla­sycz­nym w ka­te­go­rii do 100 kg zło­ty me­dal. Za­wo­dnik KS So­bie­ski Po­znań po­ko­nał w fi­nale Irań­czyka Va­hi­da Aba­diego 2:1. Jest to jego naj­wię­kszy su­kces w ka­rierze. W 2015 roku był mi­strzem Eu­ropy w ka­te­gorii do 85 kg. W tym roku w kat. 100 kg zdo­był sre­brny me­dal na ME. Prze­grał wtedy z Ro­sja­ninem Ali­kha­novem, któ­rego na MŚ po­ko­nał w 1/8 finału. Jest to je­dyny medal kla­syków na tych mi­strzo­stwach — o me­dale będą wal­czyć przez nastę­pne dni ko­biety i wol­niacy.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam