Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

9 listopada 2015

10 medali naszych zawodniczek na MP seniorek w podnoszeniu ciężarów

24 paź­dzier­nika 2015 roku w Ma­ko­wie Mazo­wiec­kim od­były się 22. Mis­trzos­twa Ko­biet w Pod­no­sze­niu Cię­żarów. W jed­no­dnio­wym tur­nie­ju wys­tą­pi­ło 56 za­wod­ni­czek z 28 klu­bów w tym 16 klu­bów Zrze­sze­nia) re­pre­zen­tu­ją­cych 11 wo­je­wództw. W kat. 48 kg wy­stą­piło 12 za­wo­dni­czek, w kat. 53 kg — 6, w kat. 58 kg — 9, w kat. 63 kg — 10, w kat. 69 kg — 6, w kat. 75 kg — 7 i w kat. + 75 kg — 6

Trzeci raz z rzędu naj­lep­szą za­wod­nicz­ką MP se­nio­rek zo­sta­ła Jo­anna Ło­chow­ska UKS Zie­lona Gó­ra, zło­ta meda­lis­tka kat. 58 kg. Za­wo­dni­czki z klubów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 4 zło­te, 1 sre­brny i 5 brą­zo­wych me­da­li.

9 listopada 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów — Kurzętnik 2015

W pod­no­sz­eniu cię­ża­rów by­ła to w za­sa­dzie ostat­nia wiel­ka im­pre­za na pol­skich po­mos­tach. Gmi­na Kurzęt­nik, po­wiat No­we Mias­to Lu­baw­skie­go goś­ciła w dniach 6-8 lis­to­pa­da za­wod­ni­ków, któ­rzy wal­czy­li o ty­tu­ły mis­trzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Star­to­wa­ły za­wo­dni­czki i za­wo­dni­cy do lat 20 i 23. Najlepszymi zawodniczkami w pun­kta­cji Sin­clai­ra zostały — w gro­nie ju­nio­rek do lat 20 — mis­trz­yni w kat. 58 kg Aga­ta Rok (Fe­niks Sied­lce) — 241,20 pkt, do lat 23 — złota medalista w kat. 63 kg — Monika Dzienis (Talent Wrocław) — 236.30 pkt. Wśród juniorów do lat 20 najlepszy okazał się zwycięzca w kat. 85 kg Paweł Kulik (Meyer Elbląg) — 372,30, do lat 23 — mistrz w kat. 85 kg Patryk Słowikowski (CLKS Mazovia Ciechanów) — 362,1 pkt. W klasyfikacji klubowej zwyciężyła Mazovia Ciechanów 47 pkt, przed Talentem Wrocław 45 pkt i Gryfem Bujny oraz Agrosem Zamość — po 36 pkt. Klasyfikację wojewódzką wygrało lubelskie 144 pkt, przed łódzkim 90 pkt i mazowieckim 84 pkt.

W mistrzostwach startowało 83 zawodników z 29 klubów z 7 województw. Głównym organizatorem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS, bezpośrednim organizatorem Ludowy Uczniowski Klub Sportowy TKKF Kurzętnik. Zawody dofinansowało MSiT. Współorganizatorami byli: Warmińsko-Mazurskie Zrzeszenie LZS, Urząd Gminy w Kurzętniku, Zespół Szkół im. W. Jagiełły w Kurzętniku, KS Zamek-Expom Kurzętnik oraz Urząd Marszałkowski Woj. Warmińsko-Mazurskiego. Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzostwach reprezentował wiceprzewodniczący Wacław Hurko, a gościem specjalnym był Szymon Kołecki, do niedawna jeden z najlepszych polskich ciężarowców, który swoją karierę sportową rozpoczynał w LZS, a obecnie prezes Polskiego Związku Podnoszenia Ciężarów.

9 listopada 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Kolarstwie Torowym

W dniach 17-18 paź­dzier­nika na torze ko­lar­skim w Prusz­kowie odbyły się Mis­trzos­twa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS oraz Mis­trzos­twa Polski w kon­ku­ren­cjach nie­olim­pij­skich, w któ­rych łącz­nie star­to­wa­ło 168 za­wod­ni­ków z 31 klubów. O ty­tu­ły mis­trzów na­sze­go Zrze­sze­nia, w po­szcze­gól­nych wyścigach (sprint drużynowy, wyścig drużynowy, wyścig punktowy, wyścig indywidualny, scratch i keirin, sprint na 500 m i wyścig na 1 km), walczyli młodzieżowcy, juniorzy i juniorzy młodsi, kobiety i mężczyźni. Na starcie z krajowej czołówki zabrakło jedynie tych zawodników i zawodniczek, którzy uczestniczyli w Mistrzostwach Europy w Szwajcarii. Mistrzostwom towarzyszyło spotkanie byłych kolarzy, zawodników Ludowych Zespołów Sportowych, których nazwiska zna każdy miłośnik kolarstwa i nie tylko, uczestników igrzysk olimpijskich, mistrzostw świata i mistrzostw Polski. Na zaproszenie Krajowego Zrzeszenia LZS i Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej odpowiedzieli: Bogusław Fornalczyk (uczestnik IO w 1960 r.), Rajmund Zieliński (IO 1964 i 1968), Wojciech Matusiak (IO 1968 i 1976), Andrzej Bławdzin (IO 1964, 1968), Bernard Pruski (IO 1972), Zbigniew Szczepkowski (IO 1976), Józef Gawliczek, Tadeusz Zadrożny, Eugeniusz Pokorny, Wiesław Jarzębski, Stanisław Labocha, Czesław Polewiak, Mieczysław Brzeziński, Ginter Szulc. W spotkaniu pełnym wspomnień uczestniczyli również Marian Więckowski, zawodnik Legii Warszawa, trzykrotny zwycięzca Tour de Pologne (1954-56), trener i działacz PZKol., redaktor Bogdan Tuszyński, Dariusz Banaszek, członek Zarządu PZKol. a także Stanisław Kopeć, członek Rady Głównej KZ LZS a także członek Komisji Współpracy Terytorialnej i Sportu dla Wszystkich PKOl. Organizatorem mistrzostw było KZ LZS przy współpracy mazowieckiego Zrzeszenia LZS. Impreza została dofinansowana przez MSiT. Wsparcia organizatorom udzielił także Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego i LUKS „Trójka” Piaseczno.

Krajowe Zrzeszenie LZS na mistrzostwach reprezentował Wacław Hurko.

9 listopada 2015

Medale naszych kolarzy torowych na ME w Grenchen

18 października zakończyły się w szwajcarskim Grenchen Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn. Polska reprezentacja zdobyła łącznie 5 medali — 2 złote — Katarzyna Pawłowska (Boels-Dolmans Cycling Team, wychowanka naszego klubu UKS Limaro Kórnik), Wojciech Pszczolarski — oboje w wyścigu punktowym, 1 srebrny — Grzegorz Drejgier, Rafał SarneckiKrzysztof Maksel wszyscy ALKS Stal Grudziądz w sprincie drużynowym oraz 2 brązowe — Damian Zieliński w sprincie indywidualnym i Adrian Tekliński w scratchu (Kolss — BDC Team, wychowanek ALKS Stal Grudziądz). Poza tym cztery razy plasowali się na 4. miejscu (Maksel w keirinie, Pawłowska w scratchu, Sarnecki w sprincie oraz Pawłowska, Małgorzata Wojtyra, Edyta Jasińska oraz Natalia Rutkowska w wyścigu drużynowym na dochodzenie).

13 października 2015

3 medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów na ME juniorów i młodzieżowców w podnoszeniu ciężarów

10 października w Kłajpedzie na Mistrzostwach Europy U20 i U23 w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn reprezentanci Polski zdobyli 5 medali (wszystkie młodzieżowcy) — 3 z nich z dobyli zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia. Złoty medal w kat. 48 kg wywalczyła Agnieszka Zacharek AKS Białogard, srebrny medal w kat. 105 kg zdobył Jarosław Samoraj CLKS Mazovia Ciechanów a brązowy w kat. 69 kg Patrycja Piechowiak Budowlani Nowy Tomyśl. W sumie nasza reprezentacja liczyła w obydwu kategoriach wiekowych 27 zawodników i zawodniczek (6 juniorek i 7 juniorów oraz odpowiednio 6 i 8 U23). W tym gronie było 13 przedstawicieli naszych klubów.

13 października 2015

38 medali naszych zawodników na 3. Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w podnoszeniu ciężarów — Burzenin 2015

W dniach od 9 do 11 października w Burzeninie odbyły się 3. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików do lat 15 w podnoszeniu ciężarów. Wystartowało w nich 249 dziewcząt i chłopców (86 zawodniczek i 163 zawodników) z 63 klubów (w tym więcej niż 50% to kluby naszego Zrzeszenia) z 15 województw. Wśród młodziczek na 21 medali do zdobycia (7 kategorii wagowych) dziewczęta z klubów Zrzeszenia LZS zdobyły ich 20 (6 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych)! Wśród młodzików na 24 medale (8 kategorii wagowych) nasi zawodnicy zdobyli ich 18 (6 złotych, 8 srebrnych i 4 brązowe). W punktacji klubowej zwyciężyła MKS Unia Hrubieszów przed LKS Budowlani Nowy Tomyśl i KS Promień Opalenica. Organizatorem mistrzostw był m.in. klub naszego Zrzeszenia LKS Burza Burzenin. Jak podkreślali wszyscy były to zawody zorganizowane perfekcyjne — duży w tym udział miał wójt gminy Burzenin Jarosław Janiak. Dopisała też publiczność, dla której przygotowano atrakcyjne konkursy z nagrodami.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam