Turniej Jubileuszowy PKCz Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

24 lipca 2014

Uwaga! Rekrutacja na szkolnie trenerów zaplecza kadr narodowych

In­sty­tut Spor­tu w War­sza­wie w ra­mach pro­jek­tu Aka­de­mii Tre­ner­skiej roz­po­czy­na re­kru­ta­cję tre­ne­rów i in­struk­to­rów re­ali­zu­ją­cych pro­ces szko­le­nia w mło­dzie­żo­wych ka­te­go­riach wie­ko­wych w spor­tach olim­pij­skich. Szko­le­nie od­bę­dzie się w dniach 30-31 sierp­nia 2014 r. w In­sty­tu­cie Spor­tu w War­sza­wie. Aka­de­mia Tre­ner­ska po­kry­wa kosz­ty szko­le­nia, za­pew­nia ma­te­ria­ły szko­le­nio­we, wy­ży­wie­nie oraz za­kwa­te­ro­wa­nie. Ilość miejsc jest li­mi­to­wa­na, de­cy­du­je ko­lej­ność zgło­szeń. Po­praw­nie wy­peł­nio­ny for­mu­larz zgło­sze­nio­wy do­stęp­ny na www.akademiatrenerska.pl na­le­ży prze­słać do dnia 18 sierp­nia 2014 r. na ad­res: biuro@akademiatrenerska.pl (for­mu­larz zgło­sze­nio­wy znaj­du­je się tak­że po­ni­żej tego tek­stu).

24 lipca 2014

Rafał Majka „królem gór” Tour de France!

23 lip­ca wy­cho­wa­nek Zbi­gniew Klę­ka wy­grał 17. gór­ski etap wy­ści­gu Tour de Fran­ce, na ko­lej­nym eta­pie zaj­mu­jąc trze­cie miej­sce zo­stał „kró­lem gór” Tour de Fran­ce. Na 17. eta­pie Ra­fał Maj­ka po­wtó­rzył wy­czyn Ze­no­na Ja­sku­ły z 1993 roku i jak jego po­przed­nik wje­chał pierw­szy na me­tę w Sa­in­t-La­ry Pla d’Adet.! Wy­gry­wa­jąc dwa eta­py w Tour de Fran­ce stał się pierw­szym Po­la­kiem w hi­sto­rii, któ­ry tego do­ko­nał.

24 lipca 2014

Polki medalistkami Mistrzostw Europy w łucznictwie — Echmiadzin 2014

W ar­meń­skim Ech­mia­dzin trwa­ją Mi­strzo­stwa Eu­ro­py se­nio­rów w łucz­nic­twie (21-26 lip­ca). Brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła dru­ży­na ko­biet w skła­dzie Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka (Grot Za­bie­rzów), Na­ta­lia Le­śniak (LKS Łucz­nik Ży­wiec) i Ju­sty­na Mo­spi­ne­k-Kluz (Piąt­ka Zgierz). W fina­le ko­biet Na­ta­lia Le­śniak, na­sza olim­pij­ka z Lon­dy­nu wal­czyć bę­dzie z Ro­sjan­ką Ta­tia­ną Se­gi­ną. Fi­nał od­bę­dzie się 26 lip­ca.

24 lipca 2014

OOM łucznictwo — Nowa Ruda

W dniach 17-20 lip­ca br. od­by­ły się za­wo­dy w łucz­nic­twie w ra­mach XX Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży w Spor­tach Let­nich Dol­ny Śląsk 2014. Go­spo­da­rzem by­ła Nowa Ruda. Star­to­wa­li re­pre­zen­tan­ci 39 klu­bów (w tym po­ło­wa to klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia) z 15 wo­je­wództw. W su­mie re­pre­zen­tan­ci na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te, dwa srebr­ne i 6 brą­zo­wych me­da­li.

21 lipca 2014

Uwaga!!!

Już pod ko­niec sierp­nia (28-30) od­bę­dą się w Słu­bi­cach XVII Ogól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS. Przed kil­ko­ma dnia­mi ru­szy­ła stro­na in­ter­ne­to­wa Igrzysk — www.igrzyska.wzlzsopole.pl. Za­pra­sza­my.

21 lipca 2014

Krzysztof Niklas — złoto, Aleksandra Wólczyńska — brąz na MŚ Kadetów w zapasach

Czte­ry me­da­le zdo­by­li na za­koń­czo­nych 20 lip­ca na Sło­wa­cji Mi­strzo­stwach Świa­ta Ka­de­tów w za­pa­sach pol­scy re­pre­zen­tan­ci. Dwa z nich zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Zło­ty me­dal w sty­lu kla­sycz­nym w kat. 69 kg zdo­był Krzysz­tof Ni­klas za­wod­nik GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy, brą­zo­wy w kat. 56 kg wy­wal­czy­ła Alek­san­dra Wól­czyń­ska z Su­ple­su Kra­śnik. Dwa po­zo­sta­łe zdo­by­li — sre­bro Na­ta­lia Strzał­ka (70 kg) Sla­via Ruda Ślą­ska, brąz Mar­cel Ka­spe­rek w sty­lu kla­sycz­nym (85 kg) z GKS Ka­to­wi­ce.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam