Mielno zaprasza Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

13 marca 2014

Dzień Kobiet na macie — Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — Kraśnik 2014

W dniach 7-8 mar­ca w Kra­śni­ku od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ka­de­tek uro­dzo­nych w la­tach 1997-99 oraz ju­nio­rek z rocz­ni­ków 1996-94 w za­pa­sach w sty­lu wol­nym. Był to rów­no­cze­śnie I Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka, zmar­łe­go w ubie­głym roku wie­lo­let­nie­go pre­ze­sa ULKS Su­ples Kra­śnik. W za­wo­dach wzię­ło udział 58 ju­nio­rek z 26 klu­bów oraz 124 ka­det­ki z 41 klu­bów. W gro­nie star­tu­ją­cych zna­la­zły się trzy eki­py z Bia­ło­ru­si, dwie z Ukra­iny, a tak­że re­pre­zen­tant­ki Es­to­nii, Li­twy, Ło­twy, Czech i Sło­wa­cji. Za­wod­nicz­ki re­pre­zen­tu­ją­ce klu­by Zrze­sze­nia LZS zdo­by­ły łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 6 zło­tych, 8 srebr­nych i 20 brą­zo­wych me­da­li.

 

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wśród ju­nio­rek wy­gra MKS Ce­ment Gryf Chełm, a wśród ka­de­tek dru­gie miej­sce za­jął ULKS Su­ples Kra­śnik a trze­cie MKS Ce­ment Gryf Chełm (w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej naj­lep­sze by­ły za­wod­nicz­ki z Ukra­iny). Naj­wię­cej me­da­li zdo­by­ły za­wod­nicz­ki z Cheł­ma — 9, go­spo­da­rze Su­ples Kra­śnik ma ich na kon­cie 6.

Wśród ju­nio­rek zło­te me­da­le dla na­szych barw zdo­by­ły: 59 kg Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski, 72 kg Anna Urba­no­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm. Srebr­ne me­da­le wy­wal­czy­ły: kat. 51 kg Maja Le­mań­czyk KS So­bie­ski Po­znań, 55 kg Mo­ni­ka Mi­siu­ra MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg Lau­ra Ro­bo­ciń­ska Za­głę­bie Wał­brzych. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­ły: kat. 44 kg We­ro­ni­ka Si­ko­ra KS So­bie­ski Po­znań, 48 kg Mar­ta Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 51 kg Jo­an­na Sty­sło MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 59 kg Be­ata Fe­de­ro­wicz MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 63 kg San­dra Kaź­mie­row­ska ULKS Tę­cza Śro­da Wiel­ko­pol­ska i Klau­dia Klemm MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 67 kg We­ro­ni­ka Ry­bak LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie i Aga­ta Ta­tar LKS Dąb Brzeź­ni­ca, 72 kg Pa­try­cja Sper­ka LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

Wśród ka­de­tek zło­to wy­wal­czy­ły: 46 kg Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Ewe­li­na Ciu­nek LKS Orzeł Na­my­słów, 52 kg Ma­ria Świe­czak MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 56 kg Alek­san­dra Wól­czyń­ska ULKS Su­ples Kra­śnik, sre­bro zdo­by­ły: 38 kg Ju­lia Gu­zic­ka UKS Gryf Woj­no­wo, 40 kg Mag­da Błasz­czy­szyn Za­głę­bie Wał­brzych, 46 kg Ali­cja Czy­żo­wicz LKS Orzeł Na­my­słów, 56 kg Pa­try­cja Olesz­czuk MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 70 kg Mag­da­le­na Ra­dom KS Agros Za­mość, brąz — 38 kg Ka­ro­li­na Grze­gor­czyk ZTS So­kół Lu­blin, 43 kg Mag­da­le­na Ma­jos ZKS Ko­sza­lin i Re­na­ta Nie­ściur ULKS Su­ples Kra­śnik, 46 kg Be­ata Ko­śla LUKS Su­ples Kra­śnik, 49 kg Anna Król LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie, 56 kg Okta­wia Skra­iń­ska ZTS So­kół Lu­blin i Ka­ta­rzy­na Sza­puć­ko ZKS Ko­sza­lin, 60 kg Pau­li­na Na­sta­ro­wicz LUKS Su­ples Kra­śnik i Do­ro­ta Stru­szew­ska MKS Ce­men­t-Gryf Chełm, 65 kg Alek­san­dra Ko­tlew­ska SZ Wi­king Wo­lin, 70 kg Pau­li­na Ro­man MKS Ce­men­t-Gryf Chełm.

Dla za­wod­ni­czek, któ­re trium­fo­wa­ły w swo­ich ka­te­go­riach wa­go­wych, so­bot­nie za­wo­dy mia­ły do­dat­ko­we zna­cze­nie — za­pew­ni­ły im start w ma­jo­wych Mi­strzo­stwach Eu­ro­py.

Pa­tro­nat nad mi­strzo­stwa­mi spra­wo­wał mi­ni­ster Spor­tu An­drzej Bier­nat, a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mi­strzostw byli m.in. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie, ULKS Su­ples Kra­śnik, Ze­spół Szkół nr 3 — Szko­ła Mi­strzo­stwa Spor­to­we­go w Kra­śni­ku.


Pozostałe aktualności

29 czerwca 2015

20 medali Polaków w Baku, w tym trzy zdobyli zawodnicy z naszych klubów

28 czerw­ca, w Baku za­koń­czy­ły się, trwa­ją­ce po­nad 2 ty­go­dnie, I Igrzy­ska Eu­ro­pej­skie. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 20 me­da­li — 2 zło­te, 8 srebr­nych i 10 brą­zo­wych. Za­wod­ni­cy z klu­bów LZS wy­wal­czy­li 3 me­da­le i to wszyst­kie w za­pa­sach — srebr­ny me­dal w kat. 55 kg wy­wal­czy­ła Ka­ta­rzy­na Kraw­czyk z MKS Ce­ment Gryf Chełm, srebr­ny me­dal w sty­lu wol­nym w kat. 70 kg zdo­był Ma­go­med­mu­rad Ga­dzhiev, za­wod­nik po­cho­dzą­cy z Da­ge­sta­nu, któ­ry od 2014 roku re­pre­zen­tu­je Pol­skę i jest za­wod­ni­kiem AKS Bia­ło­gard, brą­zo­wy me­dal w tym sa­mym sty­lu w ka­te­go­rii 86 kg zdo­był Ra­do­sław Mar­cin­kie­wicz z LKS Orzeł Na­my­słów. Me­da­le zdo­by­ły też za­wod­nicz­ki, któ­re swo­ją ka­rie­rę za­czy­na­ły w klu­bach na­sze­go Zrze­sze­nia — srebr­ny me­dal w wy­ści­gu ko­lar­skim ze star­tu wspól­ne­go zdo­by­ła Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma (o­bec­nie Rabo Liv), wy­cho­wan­ka tre­ne­ra Zbi­gnie­wa Klę­ka z WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce i Iwo­na Mat­kow­ska w za­pa­sach w kat. 48 kg (o­bec­nie Grun­wald Po­znań), wy­cho­wan­ka tre­ne­ra Ry­szar­da Dy­now­skie­go z KS Agros Ża­ry.

29 czerwca 2015

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

28 czerw­ca w So­bót­ce za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet i męż­czyzn. O ty­tu­ły wal­czo­no w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go w ka­te­go­riach eli­ta, or­lik (U­-23) i ju­nior. Łącz­nie za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 16 me­da­li. Ale do tego 10 me­da­li do­ło­ży­li za­wod­ni­cy, któ­rzy dziś ści­ga­ją się w za­wo­do­wym gru­pach, a kie­dyś za­czy­na­li swo­je ka­rie­ry w klu­bach LZS. Mi­strza­mi Pol­ski w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas w ka­te­go­rii ju­nio­rów zo­sta­li Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) oraz Szy­mon Saj­nok (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy), w ka­te­go­rii U-23 Szy­mon Re­kie­ta (LKK War­mia Bi­sku­pie­c/G­FDD Al­to­pack. Agniesz­ka Skal­niak z TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń wy­gra­ła wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go ju­nio­rek. W ka­te­go­rii U23 mi­strzy­nią ze star­tu wspól­ne­go zo­sta­ła Ka­ta­rzy­na Wil­kos (TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń).

29 czerwca 2015

Brązowy medal Dominik Szynkowskiej w zapasach na Mistrzostwach Europy Juniorów

W dniach od 23 do 28 czerw­ca w Tur­cji od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Ju­nio­rów i Ju­nio­rek w za­pa­sach w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym. Je­dy­ny me­dal dla Pol­ski zdo­by­ła Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska z LUKS Su­ples Kra­śnik w ka­te­go­rii 48 kg. Na mi­strzo­stwach star­to­wa­ło w su­mie 5 za­pa­śni­ków i 4 za­pa­śnicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

29 czerwca 2015

„Bądź aktywny — trzymaj wagę” — Zakopane 2015

W dniach 18-21 czerw­ca w Za­ko­pa­nem spo­tka­ło się pra­wie 80 osób z 14 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Na oty­łość i nad­wa­gę cier­pi w na­szym kra­ju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, co­raz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­ro­ba do­ty­ka dzie­ci i mło­dzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wa­gę? Od­po­wiedź jest pro­sta — od­po­wied­nia die­ta i ak­tyw­ność fizycz­na. I ta­ką wie­dzę or­ga­ni­za­to­rzy — Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki — chcie­li prze­ka­zać uczest­ni­kom.

29 czerwca 2015

Szkolenie animatorów do działania
„Aktywny Senior” — Zakopane 2015

W dniach 18-21 czerw­ca w Za­ko­pa­nem od­by­ło się szko­le­nie ani­ma­to­rów do dzia­ła­nia „Ak­tyw­ny se­nior”. Wzię­ły w nim udział 24 oso­by — 15 męż­czyzn i 9 ko­biet — któ­re wcze­śniej za­kwa­li­fiko­wa­ły się do pro­gra­mu na pod­sta­wie przy­sła­nych an­kiet. Szko­le­nie jest kon­ty­nu­acją na­sze­go pro­gra­mu „Ak­tyw­ny se­nior” za­po­cząt­ko­wa­ne­go w ubie­głym roku. Szko­le­nie zo­sta­ło do­finan­so­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

29 czerwca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym — Raszków 2015

W dniach 19-21 czerw­ca 2015r. w hali spor­to­wo­-wi­do­wi­sko­wej w Rasz­ko­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w te­ni­sie sto­ło­wym ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii mło­dzik, ka­det, ju­nior i mło­dzie­żo­wiec. O me­da­le i pu­cha­ry wal­czy­ło 216 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 66 klu­bów z 13 wo­je­wództw. Mi­strza­mi LZS w ka­te­go­rii mło­dzik zo­sta­li Do­mi­ni­ka Gi­lew­ska UKS TS Ósem­ka Bia­ły­stok i Pa­tryk Pyśk LKTS Lu­boń, w ka­te­go­rii ka­de­tów Ka­ta­rzy­na Gie­rach MLUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka i Prze­my­sław Wa­la­szek UKS Doj­li­dy Bia­ły­stok, w ka­te­go­rii ju­nio­rów Ka­ta­rzy­na Hen­nig LUKS Chełm­no i Ja­kub Po­lań­ski MLUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka, w ka­te­go­rii mło­dzie­żo­wiec Pau­li­na No­wac­ka KS Stel­la Gnie­zno i Ma­te­usz Li­siec­ki RLKTS Ochman Rasz­ków. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­gra­ła KS Stel­la Gnie­zno, przed LUKS Chełm­no i MLUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka. Kla­sy­fika­cję wo­je­wódz­ką — woj. wiel­ko­pol­skie przed łódz­kim i pod­la­skim.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam