Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności


Pozostałe aktualności

14 luty 2017

Mistrzostwa Polski Młodzików i UKS w biegach narciarskich — górą MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski

W dniach 3-5 lutego w Doli­nie Siwej w Toma­szo­wie Lu­bel­skim od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków i UKS w bie­gach nar­ciar­skich. Roze­grano bieg na 3 km tech­niką kla­sy­czną, bieg na 5 km tech­niką do­wolną oraz szta­fety 4x3 km. Bar­dzo do­brze spi­sali się gos­po­da­rze, MULKS Grupa Oscar Toma­szów Lub., któ­rzy zdo­byli w sumie 7 me­dali (5 złotych i 2 brązowe). W mistrzo­stwach uczes­tni­czyło ponad 80 zawo­dni­ków — mło­dzi­ków i mło­dzi­czek. W sumie zawo­dnicy z na­szych klubów zdo­byli 8 me­dali. Mistrzo­stwom towa­rzy­szyły Ogól­no­pol­skie Za­wody dla Dzieci w kate­gorii junior D i E. W tych zma­ga­niach za­wod­nicy z na­szych klu­bów zdo­byli łącznie 11 medali.

14 luty 2017

16-letnia Monika Skinder mistrzynią Polski seniorów w narciarskim sprincie

W dniach 11-12 lutego na tra­sach bie­go­wych Kuba­lonki od­były się Mistrzo­stwa Pol­ski Senio­rów w sprin­cie tech­niką dowolną oraz w bie­gach kla­sy­kiem na 5 km ko­biet i 10 km mężczyzn. Wielką nie­spo­dzianką było zdo­bycie zło­tego me­dalu w sprin­cie ko­biet przez 16­-letnią zawo­dni­czkę klubu Zrze­sze­nia LZS — MULKS Grupa Oscar To­ma­szów Lubel­ski — Mo­nikę Skinder. Pod­opie­czna Wal­de­mara Koł­cuna na fini­szu poko­nała Urszulę Łęto­chę z LKS HILLTOP Wiś­nio­wa-­Osie­czany, która po raz czwarty z rzędu zgar­nęła srebro Mi­strzostw Pol­ski Senio­rów w tej kon­ku­ren­cji. Ur­szula Łę­tocha wywal­czyła także sre­brny medal na 5 km. Druga część mi­strzostw w marcu — odbędą się wów­czas kon­ku­ren­cje dru­żynowe.

14 luty 2017

Minister Bańka o programie „Team 100” w „Przeglądzie Sportowym”

Mini­ster­stwo Sportu i Tury­styki we współ­pracy z Pol­ską Fun­da­cją Naro­dową, dzięki środ­kom ze spółek skar­bu pań­stwa, wkrótce uru­chomi nowy pro­gram o robo­czej naz­wie „Team 100”. Opo­wiada o tym w „Prze­glą­dzie Spor­to­wym” mini­ster Wi­told Bańka. Poni­żej fra­gmenty tego wy­wiadu, który prze­pro­wa­dził Michał Pol.

14 luty 2017

50 medali zdobyli zawodnicy naszych klubów na Halowych MP U-18 i U-20 w lekkiej atletyce

W dniach od 11 do 13 lutego w To­ru­niu od­były się Ha­lowe Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­tyce U-18 (ka­deci) i U-20 (junio­rzy). Star­to­wało ponad 800 zawo­dni­ków z ok. 100 klu­bów. Świet­nie spi­sali się zawo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS, którzy łą­cznie w obydwu kate­go­riach wie­ko­wych zdo­byli 50 medali. Ka­deci zdo­byli ich 26 (8 złotych, 11 sre­brnych i 7 brą­zo­wych), a juniorzy 24 (7 złotych, 9 srebrnych i 8 brązowych. Wywal­czyli je za­wo­dnicy z 36 klu­bów na­szego Zrze­sze­nia — naj­wię­cej zdo­byli lek­ko­a­tleci z RLTL Ra­dom — 4 (3 złote i 1 brą­zowy). W sumie medale zdo­byli zawo­dnicy z 80 klu­bów. Zapewne wielu z nich zoba­czymy na mistrzo­stwach senio­rów, które odbędą się w dniach 18-19 lutego w Toruniu.

20 stycznia 2017

11 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na 80. Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Przełajowym

Gospodarzem jubi­le­u­szo­wych 80. Mi­strzostw Pol­ski w Kolar­stwie Prze­ła­jo­wym, które od­były się w dniach 7-8 sty­cznia, był klub na­szego Zrze­sze­nia LKK LUKS Sła­wno. Mi­strzo­stwa od­były się w ark­ty­cznych wa­run­kach — za­wod­niczki i za­wo­dnicy ry­wa­li­zo­wali przy słu­pku rtęci — 10 C i sło­necz­nym nie­bie. Z po­wodu mro­zów po­czą­tek ści­ga­nia lek­ko prze­su­nięto. O ty­tuły mi­strzo­wskie wal­czyli ju­nio­rzy młodsi, ju­nio­rzy, or­licy i elita. Roze­grano także wyścigi żaków, mło­dzików i mas­tersów. Star­to­wali za­wo­dnicy z 36 klubów, w tym 19 to kluby na­szego Zrze­sze­nia. Ty­tuł klu­bo­wego mi­strza Pol­ski wywal­czyła ekipa Volk­swa­gen Samo­chody Użyt­kowe MTB Team, a dwa kolejne miejsca zajęły nasze kluby — LKK LUKS Sławno i KLKS Azalia Brzóza Królewska. Zawodnicy z naszych klubów zdobyli łącznie 11 medali — 4 złote, 4 srebrne i 3 brązowe medale.

20 stycznia 2017

Nagroda im. Eugeniusza Pietrasika dla Szymona Sajnoka GKS Cartusia Kartuzy

9 stycznia w ­Cen­trum Olim­pij­skim PKOl w ­War­sza­wie od­było się Spot­ka­nie Ro­dziny Olim­pij­skiej 2017. W­spot­ka­niu uczest­ni­czył m.in.: Pre­zy­denta RP An­drzej Duda wraz z ­mał­żonką, Mini­ster Spor­tu i­ Tu­rys­tyki Wi­told Bańka, Mini­ster Ro­dziny, Pracy i­ Poli­tyki Spo­łe­cznej El­żbieta Ra­fal­ska, przed­sta­wi­cieli świata bi­znesu, olim­pij­czycy i­ me­da­liści olim­pijscy z ­Rio de Janeiro, dzia­łacze i­ tre­ne­rzy oraz gos­po­da­rze, czyli wła­dze PKOl na czele z ­jego pre­ze­sem An­drze­jem Kra­śni­ckim. Uho­no­ro­wano wiele firm­-spon­so­rów i ­spor­tow­ców. Wrę­czono także na­grodę im. Euge­niu­sza Pie­tra­sika dla na­dziei olim­pij­skich. Otrzy­mali je: Szy­mon Sajnok, ko­larz z ­na­szego klubu GKS Car­tu­sia Kar­tuzy (tre­ner Dar­iusz Ma­lec­ki), mło­dzie­żowy wi­ce­mistrz Europy w ­torowym wie­lo­boju i­ Klau­dia Zwo­liń­ska Start Nowy Sącz, mi­strzyni świata ju­nio­rek i­ mistrzyni Europy w­ slalomie kajakowym w ­konkurencji K-1 (trener Bogdan Okręglak).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam